2012

2012

312. Wykonanie raportu z wdrożenia rozwiązań zaproponowanych w „Koncepcji Zintegrowanego Systemu Publicznego Transportu Zbiorowego w osi komunikacyjnej Poznań – Murowana Goślina – Wągrowiec – Gołańcz” dla: Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „KOMUNIKACJA”

311. Umowa na świadczenie usług Eksperckich na wykonanie dzieła, polegającego na przeprowadzeniu oceny merytorycznej trzech ofert złożonych przez Wykonawców, w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzone przez Zamawiającego w trybie przetargu ograniczonego na: system zarządzania ruchem i transportem „Inteligentne systemy transportowe w Bydgoszczy” dla: Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

310. Wykonanie analizy dotyczacej wskaźników rezultatu projektu „Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego Wschodniego w Poznaniu (DK 5)”dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

309. Opracowanie „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Podlaskiego”, zwanego dalej Planem transportowym dla: Urządu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

308. Udzielenie konsultacji w zakresie zgodności studium wykonalności i programu funkcjonalno – użytkowego opracowanych na potrzeby uzyskania dofinansowania względem ostatecznego zakresu projektu System ITS Poznań dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

307. Usługi utrzymaniowe dla 2 licencji oprogramowania PTV Vision Planning & Simulation wykorzystywanego przez Zamawiającego dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

306. Opracowanie Studium Wykonalności dla realizacji zadania pn.:” Przystosowanie Poznańskiego Węzła Kolejowego do obsługi kolei dużych prędkości oraz zapewnienia jego intermodalności z innymi środkami transportu” dla: Instytutu Kolejnictwa

305. Wykonanie dokumentacji technicznej dla pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych w ciągach dróg gminnych w Gnieźnie dla: Urzędu Miejskiego w Gnieźnie

304. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z budową ul., sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Rycerska – Grunwaldzka i Ostroroga – Grunwaldzka, wg opracowanej przez siebie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

303. Opracowanie uzupełnienia projektu ul. Niestachowskiej o opracowanie w zakresie realizacji wykrywania autobusów komunikacji miejskiej przy użyciu systemu wideo rozpoznającego tablice rejestracyjne lub numery linii autobusowych dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

302. Wykonanie projektu organizacji ruchu na terenie miasta Poznania na czas rozgrywek UEFA  Euro 2012 dla: URS Polska Sp. zo.o.

301. Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i akceptacji dla oznakowania wielkopolskiego odcinka Autostrady A2 dwoma turystycznymi znakami drogowymi E-22b, promującymi atrakcje turystyczne w Wielkopolsce dla: Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

300. Dostosowanie programów oraz planów koordynacji sygnalizacji świetlnych na odcinku drogi krajowej nr 4 do prędkości 70 km/h wraz z zaprogramowaniem i wdrożeniem programów sygnalizacji świetlnych dla: Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie

299. Wykonanie prognozy (makro-modelu) ruchu drogowego na rok 2015. Na bazie umowy dotyczącej realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu usług projektowych w związku z budową II linii metra w Warszawie, od Ronda Daszyńskiego do Dworca Wileńskiego dla: ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.

298. Analiza potrzeb Stomil-Poznań S.A. w zakresie obiektów kubaturowych, infrastruktury i zaplecza technicznego oraz oszacowanie technicznych możliwości ich wykorzystania w aktualnych i przyszłych warunkach funkcjonowania Spółki dla:  Centrum Ekspertyz Gospodarczych Fundacji Akademii Ekonomicznej  Sp. z o.o. w Poznaniu

297. Badania i oceny jakości i efektywności komunikacji miejskiej w Poznaniu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych miejskich oraz na liniach komunikacyjnych realizowanych w ramach porozumień międzygminnych dla: Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

Biuro Inżynierii Transportu al. Niepodległości 39, skrytka pocztowa 21, 61-714 Poznań