Lista referencyjna

[button link=”http://”]2013[/button]

347. Wykonanie projektów organizacji ruchu i dokumentacji ruchowej (programów sterowników sygnalizacji świetlnej) dla wszystkich sygnalizacji świetlnych, w całym obszarze objętym Projektem ITS dla: Siemens Sp. z o.o. w Warszawie.

346. Opracowanie aktualizacji danych o natężeniu ruchu na 4 obszarach położonych na terenie Polski tj. Warszawa, Górnośląski Okręg Przemysłowy z Rybnickim Okręgiem Węglowym włącznie, Wrocław, Poznań, eksportu danych z tych obszarów do formatu Nafteq oraz przeprowadzenia testu modelu ruchu pieszego dla Warszawy, dla: Instytutu Badań Outdooru IBO Sp. z o.o. w Warszawie.

345. Opracowanie aktualizacji danych o natężeniu ruchu dla miasta Łodzi wraz z eksportem danych do formatu Nafteq dla: Instytutu Badań Outdooru IBO Sp. z o.o. w Warszawie.

344. Opracowanie aktualizacji danych o natężeniu ruchu dla miast: Trójmiasto, Kraków, Szczecin i Bydgoszcz wraz z eksportem danych do formatu Nafteq dla: Instytutu Badań Outdooru IBO Sp. z o.o. w Warszawie.

343. Opracowanie aktualizacji danych o natężeniu ruchu dla miasta Lublin wraz z eksportem danych do formatu Nafteq dla: Instytutu Badań Outdooru IBO Sp. z o.o. w Warszawie.

342. Opracowanie aktualizacji danych o natężeniu ruchu dla aglomeracji warszawskiej z włączeniem miasta Warszawy wraz z eksportem danych do formatu Nafteq dla: Instytutu Badań Outdooru IBO Sp. z o.o. w Warszawie.

341. Opracowanie raportu z osiągnięcia wskaźników rezultatu projektu „Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwajowego” dla: Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu Sp. z o.o.

340. Dostawa i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania wraz z osprzętem (oprogramowania laboratoryjnego) na potrzeby projektu „SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług” dla: Uniwersytetu Szczecińskiego.

339. Opracowanie aktualizacji dokumentacji dla modernizacji skrzyżowania al. Niepodległości z ul. Solną w zakresie aktualizacji mapy i uzgodnień dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

338. „Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej” dla: Miasta Poznania.

337. Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, przedmiaru robót-oferta dla przebudowy drogi obejmujący budowę przystanku tramwajowego typu wiedeńskiego w ulicy Gwarnej w Poznaniu dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

336. Projekty koncepcyjne dla strefy „Tempo 30” w centrum Poznania dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

335. Wykonanie symulacji ruchu i analizy potencjału w ramach opracowania pn: Aktualizacji projektu koncepcyjnego układu drogowego obsługującego centrum handlowe Auchan w Gdyni przy ul. Morskiej w Gdyni dla: Tebodin Poland Sp. z o.o. w Warszawie.

334. Opracowanie projektów dla zadania „Wprowadzenie usprawnień dla komunikacji publicznej na wybranych skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną w Poznaniu – Centrum (4 sygnalizacje)” dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

333. Przeniesienie własności i dostarczenie Zamawiającemu nośników zawierających program PTV Vissim Control (VC) z licencją producenta dla: dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

332. Aktualizacja projektu organizacji ruchu na czas budowy (Tom PW/ORD) oraz kosztorysów inwestorskich dla kolektora ogólnospławnego w al. Niepodległości w Poznaniu (tom KJ/EL-2, KJ/ORD) dla: „AQUA” S.A. w Poznaniu.

331. Opracowanie dokumentacji dla ul. Jasna Rola na odcinku od ul. Naramowickiej do ul. Błażeja dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

330. Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego pakietu oprogramowania do Laboratorium WSEI, Pozycja 2 – LICENCJA PAKIETU VISSIM WERSJA Z MODUŁAMI (1 licencja), Pozycja 3 – LICENCJA PAKIETU VISUM Z MODUŁAMI (1 licencja) dla: Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

329. Dokumentacja projektowa koncepcji systemu preselekcji wagowej pojazdów dla miasta Poznania, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

328. „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Torunia” poprzez aktualizację „Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego dla Miasta Torunia na lata 2009-2015” dla: Gminy Miasta Toruń.

327. Dokumentacja dla budowy ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Literackiej na odcinku od ul. Koszalińskiej do ulicy Wergiliusza w Poznaniu dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

326. Dokumentacja dla budowy zatoki autobusowej w ulicy Literackiej przy skrzyżowaniu ul. Safoni-Wergiliusza w Poznaniu dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

325. Recenzja opracowania pn: „Projekt planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Śląskiego” dla: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

324. Badania i oceny jakości i efektywności komunikacji miejskiej w Poznaniu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych realizowanych w ramach porozumień międzygminnych dla: Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

323. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, przedmiaru robót-oferta dla budowy chodnika, zatoki autobusowej, przebudowy rowów umożliwiającej usytuowanie chodnika po północnej stronie ulicy Głuszyna na odcinku od posesji nr 125 w ul. Głuszyna do ul. Babickiej w Poznaniu dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

322. Dokumentacja projektowa projektów koncepcyjnych z analizą wariantową organizacji ruchu i sterowania sygnalizacją wraz z symulacją na skrzyżowaniach Rondo Kaponiera i Bukowska – Roosevelta w Poznaniu dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

321. Analiza symulacyjna przeprowadzenia dróg rowerowych na Rondzie Kaponiera w stosunku do opracowania analizy przeprowadzenia dróg rowerowych wykonanej przez Politechnikę Krakowską z uwzględnieniem innych uczestników ruchu dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

320. Dokumentacja dla przebudowy ul. K. Ignacego Posadzego obejmującej projekt budowlano-wykonawczy w zakresie projekt branży drogowej z odwodnieniem, projekt branży elektrycznej-oświetlenie oraz przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

319. Wykonanie Materiałów do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, kompleksowego Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego i Materiałów Przetargowych dla przedsięwzięcia: Dobudowa trzeciego pasa ruchu oraz wzmocnienia konstrukcji nawierzchni autostrady A2 na odcinku od węzła „Poznań Zachód” do węzła „Poznań Krzesiny” w zakresie prognozy ruchu i projektu organizacji ruchu, dla: Autostrada D/C Sp. z o.o. w Poznaniu.

318. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z budową prawoskrętu z ul. Niestachowskiej w ul. Św. Wawrzyńca, wg opracowanej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

317. Analiza porównawcza dwóch koncepcji przebudowy skrzyżowania ul. Wrocławskiej i ul. Sienkiewicza w Zielonej Górze dla: ViaSTRADA Stanisław Frankowski z siedzibą w Tarnowie Podgórnym.

316. Opracowanie uzasadnienia do wniosku w sprawie zachowania kategorii drogi krajowej dla fragmentu ul. Głogowskiej w Poznaniu dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

315. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót – oferta dla budowy zatoki postojowej z montażem wagi samochodowej do ważenia pojazdów w ruchu na istniejącym pasie jezdni południowej ul. Dąbrowskiego na odcinku od posesji nr 458 ul. Dąbrowskiego do wiaduktu ul. Santockiej w Poznaniu dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

314. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót – oferta dla montażu wagi samochodowej do ważenia pojazdów w ruchu na istniejącym pasie jezdni wschodniej ul. Bałtyckiej na odcinku od węzła Antoninek do wysokości ul. Leśnej w Poznaniu dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

313. Budowa systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym dla miasta Rzeszowa dla: Siemens Sp. z o.o.

[button link=”http://”]2012[/button]

312. Wykonanie raportu z wdrożenia rozwiązań zaproponowanych w „ Koncepcji Zintegrowanego Systemu Publicznego Transportu Zbiorowego w osi komunikacyjnej Poznań – Murowana Goślina – Wągrowiec – Gołańcz” dla: Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „KOMUNIKACJA”

311. Umowa na świadczenie usług Eksperckich na wykonanie dzieła, polegającego na przeprowadzeniu oceny merytorycznej trzech ofert złożonych przez Wykonawców, w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzone przez Zamawiającego w trybie przetargu ograniczonego na: system zarządzania ruchem i transportem „Inteligentne systemy transportowe w Bydgoszczy” dla: Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

310. Wykonanie analizy dotyczacej wskaźników rezultatu projektu „Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego Wschodniego w Poznaniu (DK 5)”dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

309. Opracowanie „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Podlaskiego”, zwanego dalej Planem transportowym dla: Urządu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

308. Udzielenie konsultacji w zakresie zgodności studium wykonalności i programu funkcjonalno – użytkowego opracowanych na potrzeby uzyskania dofinansowania względem ostatecznego zakresu projektu System ITS Poznań dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

307. Usługi utrzymaniowe dla 2 licencji oprogramowania PTV Vision Planning & Simulation wykorzystywanego przez Zamawiającego dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

306. Opracowanie Studium Wykonalności dla realizacji zadania pn.:” Przystosowanie Poznańskiego Węzła Kolejowego do obsługi kolei dużych prędkości oraz zapewnienia jego intermodalności z innymi środkami transportu” dla: Instytutu Kolejnictwa

305. Wykonanie dokumentacji technicznej dla pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych w ciągach dróg gminnych w Gnieźnie dla: Urzędu Miejskiego w Gnieźnie

304. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z budową ul., sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Rycerska – Grunwaldzka i Ostroroga – Grunwaldzka, wg opracowanej przez siebie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

303. Opracowanie uzupełnienia projektu ul. Niestachowskiej o opracowanie w zakresie realizacji wykrywania autobusów komunikacji miejskiej przy użyciu systemu wideo rozpoznającego tablice rejestracyjne lub numery linii autobusowych dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

302. Wykonanie projektu organizacji ruchu na terenie miasta Poznania na czas rozgrywek UEFA  Euro 2012 dla: URS Polska Sp. zo.o.

301. Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i akceptacji dla oznakowania wielkopolskiego odcinka Autostrady A2 dwoma turystycznymi znakami drogowymi E-22b, promującymi atrakcje turystyczne w Wielkopolsce dla: Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

300. Dostosowanie programów oraz planów koordynacji sygnalizacji świetlnych na odcinku drogi krajowej nr 4 do prędkości 70 km/h wraz z zaprogramowaniem i wdrożeniem programów sygnalizacji świetlnych dla: Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie

299. Wykonanie prognozy (makro-modelu) ruchu drogowego na rok 2015. Na bazie umowy dotyczącej realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu usług projektowych w związku z budową II linii metra w Warszawie, od Ronda Daszyńskiego do Dworca Wileńskiego dla: ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.

298. Analiza potrzeb Stomil-Poznań S.A. w zakresie obiektów kubaturowych, infrastruktury i zaplecza technicznego oraz oszacowanie technicznych możliwości ich wykorzystania w aktualnych i przyszłych warunkach funkcjonowania Spółki dla:  Centrum Ekspertyz Gospodarczych Fundacji Akademii Ekonomicznej  Sp. z o.o. w Poznaniu

297. Badania i oceny jakości i efektywności komunikacji miejskiej w Poznaniu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych miejskich oraz na liniach komunikacyjnych realizowanych w ramach porozumień międzygminnych dla: Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

[button link=”http://”]2011[/button]

296. Analizy mikrosymulacyjne warunków ruchu samochodowego na układzie komunikacyjnym w związku z uruchomieniem Centrum Handlowego Łacina / UZUPEŁNIENIE dla: Tebodin Poland Sp. z o.o.

295. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z budową ul. Węgorka, według opracowanej przez siebie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

294. Wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Bożydara na odcinku od ul. Dzięgielowej do ul. Naramowickiej dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

293. „Opracowanie koncepcji zintegrowanego systemu publicznego transportu zbiorowego w osi komunikacyjnej Poznań – Murowana Goślina – Wągrowiec – Gołańcz” dla: Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „KOMUNIKACJA”.

292. „Analiza funkcjonalna dla Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem w Katowicach, z uwzględnieniem funkcji metropolitarnej miasta Katowice” dla: Urzędu Miasta Katowice, Wydział Rozwoju Miasta.

291. Wykonanie analizy ruchu w Poznaniu dla: Poznań City Center I Sp. z o.o.

290. „Badanie udziału ruchu poszczególnych beneficjentów na projektowanym w ramach mpzp „Marcelin” układzie drogowym dla: Poznań Business Garden Sp. z o.o.

289. Przygotowanie mikrosymulacji (analiza ruchu) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu mieszkaniowego, kompleksu biurowego, hotelu wraz z usługami, garażami podziemnymi oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Starołęckiej/Hetmańskiej w Poznaniu; Opracowanie koncepcji drogowej ze stopniem uszczegółowienia na poziomie studium technicznego wraz z analizą kosztów w zakresie branży drogowej – etap 1 oraz wariant docelowy;
Przygotowanie uproszczonej wstępnej analizy branżowej (dla zaakceptowanej przez ZDM koncepcji) w zakresie pozostałej infrastruktury (np. torowiska tramwajowe, trakcja elektryczna czy ciepłociąg) wraz z uproszczoną analizą kosztów z wykorzystaniem konsultacji u projektantów branżowych. Opracowanie szczegółowej analizy branżowej z udziałem projektantów branżowych wraz z analizą kosztów dla: Starołęcka Sp. z o.o.

288. Wykonanie w ramach „Pomiaru Ruchu” bezpośrednich pomiarów ruchu na odcinkach pomiarowych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu dla: Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.

287. Wykonanie dokumentacji projektowej dla wykonania prawoskrętu z ul. Niestachowskiej w ul. Św. Wawrzyńca dla: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu.

286. Wykonanie aktualizacji Studium Wykonalności projektu „Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92) dla: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu.

285. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z budową ul. Ptasiej, Wałbrzyskiej, Marcelińskiej i Strzegomskiej, według opracowanej przez siebie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

284. Badanie jakości i efektywności komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych nocnych w Poznaniu dla: Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

283. Wykonanie zbiorczego opracowania, dotyczącego obsługi komunikacyjnej Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 dla miasta Poznania – „Mobility Concept” dla: Urzędu Miasta Poznania.

282. Opracowanie uzupełniające – analiza ruchu dla układu komunikacyjnego obsługującego projektowany obiekt Centrum Handlowego „Łacina” w Poznaniu oraz okoliczne obiekty wskazane w MPZP „Rataje – Łacina” część A dla: Tebodin Poland Sp. z o.o.

281. Wykonanie prac projektowych dla budowy wiaduktu drogowego nad linią kolejową Poznań – Kluczbork w ciągu ul. Starołęckiej, na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Św. Antoniego w Poznaniu dla: Egis Poland Sp. z o.o.

280. Pomiar natężenia ruchu drogowego na skrzyżowaniu dróg powiatowych z liniami kolejowymi dla: Zarządu Dróg Powiatowych w Brzegu.

279. Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej pn. „Parking na ok. 24 miejsca postojowe dla samochodów osobowych, zlokalizowanych na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3” dla: Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SP ZOZ.

278. Wykonanie pomiarów natężenia ruchu pojazdów w wybranych punktach miasta Poznania dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

277. Wykonanie projektu w organizacji ruchu w związku z planowanymi ograniczeniami dla ruchu samochodów ciężarowych ciężkich na estakadzie i wiadukcie w ciągu ul. Krzywoustego w Poznaniu dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

276. Opracowanie dokumentacji dla chodnika wzdłuż ul. Szczepankowo na odcinku od posesji nr 181 do 209 dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

275. Opracowanie dokumentacji dla chodnika i drogi rowerowej w ul. Leśnych Skrzatów dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

274. Opracowanie wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej dla rozbudowy skrzyżowania Niepodległości – Solna dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

273. Badania i oceny jakości i efektywności komunikacji miejskiej w Poznaniu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych miejskich oraz na liniach komunikacyjnych realizowanych w ramach porozumień międzygminnych dla: Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

272. Opracowanie studium przedinwestycyjnego dla modelowego powiązania regionalnego portu lotniczego transportem szynowym z regionem, na przykładzie połączenia z/do Portu Lotniczego Poznań – Ławica dla: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

271. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad zadaniem: Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z portem lotniczym – etap I we Wrocławiu dla: Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o.

[button link=”http://”]2010[/button]

270. Badania i oceny jakości i efektywności komunikacji miejskiej w Poznaniu dla: Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

269. Opracowanie dokumentacji dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Rycerska – Grunwaldzka i Ostroroga – Grunwaldzka w Poznaniu dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

268. Opracowanie pod nazwą „Wielowariantowa koncepcja uruchomienia linii tramwajowej „Centrum”, przebiegającej w rejonie parkingów buforowych w Poznaniu” Zarządu Transportu Miejskiego w Poznania.

267. Opracowanie „Analizy ruchu na planowanych dwóch wiaduktach nad linią kolejową Poznań – Berlin oraz układzie komunikacyjnym w rejonie osiedla Kwiatowego w Poznaniu oraz w Plewiskach” dla: Urzędu Miasta Poznania.

266. Wykonanie prognozy natężenia ruchu drogowego na skrzyżowaniu Wrzesińska – Warszawska – Witkowska – Składowa oraz na wiadukcie na ul. Warszawskiej w Gnieźnie po uruchomieniu planowanej inwestycji „CH Galeria Chrobrego” dla: Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowo – Handlowego „ELKARD”.

265. Projekt specyfikacji technicznych – szczegółowych wymagań technicznych dla Projektu System Zarządzania Ruchem w Szczecinie. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zgodnie z warunkami FIDIC dla trybu zaprojektuj i wybuduj System Zarządzania Ruchem. Wykonanie Systemu Zarządzania Ruchem dla trybu zaprojektuj i wybuduj dla: Miasta Szczecin.

264. Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pn. „Wykonanie prac projektowych dla ul. Ptasiej, Wałbrzyskiej, Marcelińskiej, Miczurina w Poznaniu” dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

263. Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie dla: Urzędu Miasta Olsztyn.

262. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad zadaniem: Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z portem lotniczym – etap I we Wrocławiu dla: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

261. Wykonanie prognoz ruchowych dla wariantów rozwiązań układu komunikacyjnego w otoczeniu planowanego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego Poznań Główny dla: Scott Wilson

260. Analiza i oszacowanie optymalnej długości odcinka drogi płatnej dla polskiego krajowego systemu poboru opłat dla: Kapsch Telematic Services Sp. z o.o.

259. Wykonanie pomiarów wskaźników rezultatu i oddziaływania dla projektu pt.”Remont i przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu na odcinku od wiaduktu Górczyńskiego do ul. Rawickiej” (SPOT/2.2/126/05) dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

258. Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Grochowska – Rycerska z przedmiarem, kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

257. Wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu na drogach wojewódzkich województwa wielkopolskiego w 2010 roku na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie dla: Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

256. Wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu na drogach wojewódzkich województwa wielkopolskiego w 2010 roku na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w N.Tomyślu dla: Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

255. Badania i oceny jakości i efektywności komunikacji miejskiej w Poznaniu dla: Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

254. Wykonanie pomiarów natężenia ruchu wraz z pomiarem średniego czasu przejazdu między dwoma punktami w ulicy Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasinie w ramach realizacji zadania „Przebudowa nawierzchni ulicy Wrzesińskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” dla: Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.

253. Wykonanie prognozy natężenia ruchu w ramach realizacji zadania „Przebudowa nawierzchni ulicy Wrzesińskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” dla: Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.

252. Wykonanie ręcznego pomiaru ruchu w ramach GPR 2010 na sieci dróg wojewódzkich z podziałem na 7 zadań. Zadanie nr 7 – RDW Stargard Szczeciński dla: Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

251. Wykonanie ręcznego pomiaru ruchu w ramach GPR 2010 na sieci dróg wojewódzkich z podziałem na 7 zadań. Zadanie nr 5 – RDW Koszalin dla: Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

250. Wykonanie ręcznego pomiaru ruchu w ramach GPR 2010 na sieci dróg wojewódzkich z podziałem na 7 zadań. Zadanie nr 3 – RDW Drawsko Pomorskie dla: Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

249. Wykonanie ręcznego pomiaru ruchu w ramach GPR 2010 na sieci dróg wojewódzkich z podziałem na 7 zadań. Zadanie nr 2 – RDW Chojna dla: Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

248. Opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności projektu Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy dla: Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

247. Opracowanie aktualizacji badań symulacyjnych ruchu samochodowego i transportu zbiorowego w związku ze zmianami założeń w harmonogramie rozwoju sieci drogowo – ulicznej miasta Bydgoszczy dla: Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.

246. Wykonanie specyfikacji dla postępowania na wybór Inżyniera Kontraktu dla inwestycji System ITS dla miasta Poznania planowanego do realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

245. Wykonanie dokumentacji dla modernizacji skrzyżowania al. Niepodległości z ul. Solną obejmującej projekt budowlano – wykonawczy dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

[button link=”http://”]2009[/button]

244. Wykonanie prac projektowych dla budowy ul. Ptasia, Wałbrzyska, Marcelińska na odcinku od Wałbrzyskiej do Bułgarskiej, Miczurina w Poznaniu, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

243. Opracowanie „Studium transportowego i bezpieczeństwa transportu w mieście Płock”, dla: Urzędu Miejskiego w Płocku.

242. Badanie i ocena jakości i efektywności komunikacji miejskiej w Poznaniu, dla: Miasto Poznań.

241. Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów pasażerskich dla miasta Torunia na 2009 r., dla: Gminy Miasta Toruń.

240. Analiza ekonomiczna (w perspektywie 10 lat) funkcjonowania transportu publicznego dla Gminy Łomianki realizowanego przez różne podmioty ( KMŁ ZTM Warszawa, prywatni przewoźnicy) w oparciu o istniejący przebieg tras komunikacji lokalnej w kontekście konieczności wymiany w ciągu 2 lat całego taboru autobusowego KMŁ, dla: Gminy Łomianki.

239. Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy istniejących ekranów akustycznych budowanych z murami oprowymi, w związku z ich kolizją z projektowanym kanałem sanitarnym wzdłuż ul. Dolna Wilda w Poznaniu na odcinku długości ok.280m od istniejącej komory w tej ulicy do wjazdu na byłe ogródki działkowe wraz z koniecznymi uzgodnieniami, przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi oraz opisem przedmiotu zamówienia – na zlecenie „AQUANET” S.A.

238. Analiza możliwości zmian w organizacji ruchu na ulicy Bukowskiej, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

237. Opracowanie prac projektowych dla planowanego do realizacji układu drogowego obsługującego obiekt Centrum Handlowo-Rozrywkowego „Łacina”(„Centrum”) w Poznaniu oraz okoliczne obiekty wskazane w MPZP „Rataje-Łacina” – na zlecenie Tebodin SAP-Projekt Sp. z o.o.

236. Bilans i prognoza zapotrzebowania na tabor tramwajowy, wg założeń do aktualizacji ZPRTP – na zlecenie MPK w Poznaniu Sp. z o.o.

235. Wykonanie pomiarów wskaźników rezultatu i oddziaływania dla projektów zrealizowanych przez Miasto Poznań w ramach SPOT, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

234. Wykonanie projektu koncepcyjnego skrzyżowania ulicy Koszalińskiej z ul. Literacką typu rondo w Poznaniu, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

233. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji ul. Jana Pawła II na odcinku od ulicy Kórnickiej do Ronda Śródka z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i niezbędnymi uzgodnieniami, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

232. Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe dla inwestycji polegającej na „Budowie obwodnicy miasta Szczytna w ciągu drogi krajowej nr 53” – na zlecenie JK projekt Sp. z o.o.

231. Odczyt danych z tablic rejestracyjnych pojazdów ciężarowych powyżej 12t z przekazanych nagrań z kamer umieszczonych na bramkach Punktów Poboru Opłat na autostradzie A2 – na zlecenie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad/ Oddział w Poznaniu.

230. Wykonanie aktualizacji „Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego dla Miasta Torunia na lata 2005-2013”, dla: Gminy Miasta Toruń.

229. Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwajowego jest planowany do realizacji przez MPK Poznań Sp. z o.o. przy współudziale środków Funduszu Spójności w ramach działania 7.3 „Transport miejski w obszarach metropolitalnych” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 – na zlecenie MPK w Poznaniu Sp. z o.o.

228. Opracowanie Studium Wykonalności projektu „Zakup nowoczesnych, przyjaznych środowisku autobusów niskopodłogowych” – na zlecenie MPK w Poznaniu Sp. z o.o.

227. Badania i oceny jakości i efektywności komunikacji miejskiej w Poznaniu, dla: Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

226. Budowa kolektora ogólnospławnego w Al. Niepodległości w Poznaniu wraz z przelewem burzowym oraz kanalizacji teletechnicznej dla późniejszego wprowadzenia światłowodu dla potrzeb AQUANET S.A. – na zlecenie „AQUA” Sp. z o.o.

225. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla miasta Luboń z uwzględnieniem ulic istniejących, dla: Urzędu Miasta Luboń.

224. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Studium transportowego i bezpieczeństwa transportu w mieście Płocku, dla: Urzędu Miejskiego w Płocku.

223. Zaktualizowanie koncepcji układu komunikacyjnego, dla: Gminy Gostyń.

222. Przygotowanie i analizy ruchowe dla wariantu wynikowego rozwoju systemu transportowego Krakowa, dla: Urzędu Miasta Krakowa.

221. Dokumentacja projektowa sterowania ruchem na skrzyżowaniu w km 9+764,00 w miejscowości Lubniewice, dla: Zarządu Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Zielonej Górze.

220. Wykonanie pomiarów natężenia ruchu wraz z pomiarem średniego czasu przejazdu między dwoma punktami w ulicy Kirkora w Swzarządzu i pomiaru długości wybudowanych ulic w ramach realizacji zadania „Budowa dwupoziomowego skrzyżowania w ul. Kirkora w Swarzędzu”, dla: Gminy Swarzędz.

219. Studium Wykonalności wraz z Rezultatami Studium Wykonalności (Aktualna Analiza Kosztów i Korzyści oraz Harmonogram realizacji projektu w postaci wykresy Gantt’a) dla projektu „Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego Wschodniego w Poznaniu (DK 5)”, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

218. Studium Wykonalności wraz z Rezultatami Studium Wykonalności (Aktualna Analiza Kosztów i Korzyści oraz Harmonogram realizacji projektu w postaci wykresy Gantt’a) dla projektu „Przedłużenie ul. Hetmańskiej od ronda Żegrze do III ramy komunikacyjnej oraz budowa odcinka III ramy komunikacyjnej od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego”, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

217. Studium Wykonalności wraz z Rezultatami Studium Wykonalności (Aktualna Analiza Kosztów i Korzyści oraz Harmonogram realizacji projektu w postaci wykresy Gantt’a) dla projektu „Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu – odcinek od strumienia Junikowskiego do ul. Rawickiej (DK 5)”, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

216. Studium Wykonalności wraz z Rezultatami Studium Wykonalności (Aktualna Analiza Kosztów i Korzyści oraz Harmonogram realizacji projektu w postaci wykresy Gantt’a) dla projektu „Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady w Poznaniu (DK 5) – etap II od ul. Głównej do ul. Podwale”, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

[button link=”http://”]2008[/button]

215. Analiza danych w wybranych punktach pomiarowych – na zlecenie Biuro Konsultacyjno – Projektowe Inżynierii Drogowej TRAFIK s.c. w Gdańsku.

214. Studium Wykonalności projektu „Inteligentne Systemy Transportowe” w Bydgoszczy, dla: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

213. Opracowanie dokumentacji dla budowy ul. Dolna Wilda na odcinku od węzła autostradowego „Dębina”, do ul. Hetmańskiej w Poznaniu, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

212. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Koszalińskiej w Poznaniu, na długości projektowanego osiedla „Strzeszyn L”, do planowanego węzła dwupoziomowego skrzyżowania z ul. Lutycką, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

211. Analiza układu drogowego miasta Stargardu Szczecińskiego, dla: Gmina Miasta Stargard Szczeciński.

210. Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego Kołobrzegu – na zlecenie Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu.

209. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji kablowej dla Miejskiej Sieci Rurociągów Kablowych dla zadania „Przebudowa ul. Strzegomskiej na odcinku od ul. Nowodworskiej do ul. Granicznej we Wrocławiu”, dla: Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

208. Opracowanie dokumentacji projektowej kanału deszczowego dla zadania „Przebudowa ul. Strzegomskiej na odcinku od ul. Nowodworskiej do ul. Granicznej we Wrocławiu”, dla: Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

207. Opracowanie projektu Zagospodarowania Terenu dla potrzeb przebudowy ulic Koszalińskiej i Literackiej w Poznaniu, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

206. Oceny obecnego stanu funkcjonowania komunikacji zbiorowej w rejonie Zintegrowanego Dworca Autobusowego na osiedlu Jana III Sobieskiego w Poznaniu, dla: Miasto Poznań.

205. Studium Wykonalności wraz z Analizą Kosztów i Korzyści dla projektu „Budowa węzła Naramowicka w ciągu ul. Lechickiej w Poznaniu (DK 92)”, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

204. Studium Wykonalności wraz z Analizą Kosztów i Korzyści dla projektu „Budowa węzła Koszalińska wraz z wiaduktem nad linią kolejową Poznań-Piła (DK 92)”, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

203. Studium Wykonalności wraz z Analizą Kosztów i Korzyści dla projektu „Przebudowa ul. Krzywoustego w Poznaniu na odc. od ul. Pleszewskiej do autostrady A2 (DK 11)”, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

202. Studium Wykonalności wraz z Analizą Kosztów i Korzyści dla projektu „Modernizacja ul. Lechickiej w Poznaniu na odc. od ul. Serbskiej do ul. Naramowickiej (DK 92)”, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

201. Studium Wykonalności wraz z Analizą Kosztów i Korzyści dla projektu „Przebudowa węzła Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)”, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

200. Opracowanie studium wykonalności przebiegu drogi tzw. Średnicówki I etap na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do przejazdu kolejowego przy ul. Poznańskiej w Gostyniu, dla: Gminy Gostyń.

199. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Przemysłowej – Kard. S .Wyszyńskiego – Aleje 1 Maja w Koninie, dla: Urzędu Miejskiego w Koninie.

198. Opracowanie analizy ruchu na planowanym wiadukcie nad torami kolejowymi PKP w ciągu ulicy Grunwaldzkiej, dla: Miasto Poznań.

197. Przygotowanie i analiza wariantów rozwoju systemu transportowego Krakowa, dla: Urzędu Miasta Krakowa.

196. Określenie rocznej liczby pasażerów komunikacji zbiorowej korzystających ze Zintegrowanego Dworca Autobusowego na osiedlu Jana III Sobieskiego w Poznaniu, dla: Miasto Poznań.

195. Badanie i ocena jakości i efektywności komunikacji miejskiej w Poznaniu, dla: Miasto Poznań.

194. Wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego na ulicy Szpitalnej w Koninie, dla: Urzędu Miejskiego w Koninie.

193. Dostawa danych do Systemu sterowania ruchem drogowym w wyznaczonych obszarach komunikacyjnych miasta Olsztyna – na zlecenie Tyco Fire and Integrated Solutions Sp. z o.o w Warszawie.

192. Aktualizacja projektu sygnalizacji w ul. Głogowskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Niegolewskich do ul. Sczanieckiej wraz z rozszerzeniem projektu drogowego o remont jezdni i chodników po stronie wschodniej, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

191. Opracowanie, pomiar i obliczenie wskaźników monitorowania projektu „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej Nr 25”, dla: Urzędu Miejskiego w Koninie.

190. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu i sterowania ruchem w obszarze ograniczonym ulicami: Marszałkowska – Andersa -Świętojerska – Bonifraterska – Długa – Podwale – Dobra- Browarna – Topiel – Kruczkowskiego – Książęca – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie – Marszałkowska w związku z ograniczeniem ruchu ul. Krakowskie Przedmieście, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.

189. Analiza popytu i optymalizacji pracy transportowej linii autobusowych i tramwajowych dla wybranych wariantów rozbudowy infrastruktury tramwajowej miasta Bydgoszczy, dla: Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

188. Wykonanie projektu branży inżynierii ruchu i sterowanie oraz branży elektrycznej zasilania i koordynacji sygnalizacji świetlnych w ciągu ulicy Nowe Zawady – na zlecenie Scott Wilson Ltd Sp. z o.o w Warszawie.

[button link=”http://”]2007[/button]

187. Projekt budowlano – wykonawczy centrum logistycznego we Wrześni Obłaczkowie w zakresie robót drogowych: dróg wewnętrznych, parkingu, podłączenia do drogi publicznej – ronda, bez kosztorysów i przedmiaru, wraz z docelową organizacją ruchu – na zlecenie ETC Polska Sp. z o.o. o European Transportation Consultancy.

186. Studium Wykonalności dla projektu Szybkiej Kolei Metropolitarnej w obszarze metropolitarnym bydgosko – toruńskim „BitCity”, dla: Województwo Kujawsko – Pomorskie.

185. Studium Wykonalności dla realizacji zadań:a)Budowa zintegrowanego węzła transportowego Węzeł Wschodni w Bydgoszczy;b)Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon w Bydgoszczy wraz z zakupem taboru; dla: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

184. Uwarunkowania komunikacyjne obsługi obszaru śródmiejskiego Warszawy, dla: Miasta Stołecznego Warszawa.

183. Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów pasażerskich dla miasta Torunia na 2007 r. i modele ruchu dla miasta Torunia do roku 2025, dla: Gmina Miasta Toruń.

182. Analiza dotychczasowych opracowań dotyczących koncepcji przebudowy układu komunikacyjnego w m. Brodnica do roku 2030 autorstwa Fundacji „Rozwój ATR” oraz sformułowanie wniosków dotyczących optymalnego harmonogramu rozwoju sieci drogowo – ulicznej w m. Brodnica, dla: Gmina Miasta Brodnica.

181. Prognoza ruchu samochodowego w projektowanym układzie drogowym w „Studium” oraz rozwiązaniu alternatywnym układu sieci dróg, dla: Gmina Dopiewo.

180. Badanie i ocena jakości i efektywności komunikacji miejskiej w Poznaniu, dla: Miasto Poznań.

179. Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób, dla: Miasto Poznań.

178. Komputerowy system analiz funkcjonowania oraz rozbudowy sieci transportowych VISUM – aktualizacja oprogramowania oraz aktualizacja i rozbudowa modelu sieci transportowej Katowic, z uwzględnieniem planowanych zamierzeń inwestycyjnych, dla: Miasta Katowic.

[button link=”http://”]2006[/button]

177. Projekt budowlano-wykonawczy dla przebudowy ul. Strzegomskiej we Wrocławiu, dla: Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu.

176. Zorganizowanie i przeprowadzenie pomiarów ruchu na sieci dróg wojewódzkich w województwie śląskim w 2005 roku wraz z dokonaniem wybranych obliczeń i analiz, dla: Województwo Śląskie.

175. Projekt sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Polską w rejonie ul. Złotej w Poznaniu, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

174. Badanie i ocena jakości i efektywności komunikacji miejskiej w Poznaniu, dla: Miasto Poznań.

173. Wykonanie prognozy ruchu na projektowanym węźle skrzyżowania dróg powiatowych 2439P i 2437P z drogą krajową nr 92 w m. Paczkowo, dla: Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.

172. Studium Wykonalności dla projektu „Modernizacja ul. Szosa Lubicka od skrzyżowania z ul. Olsztyńską przez Strugę Lubicką do węzła Lubicz (A1), Zadanie 2 – odcinek od Strugi Lubickiej do węzła Lubicz, dla: Gmina Miasta Toruń.

171. Konsultacje z zakresu infrastruktury transportowej dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rataje – Łacina w Poznaniu – na zlecenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

170. Wykonanie analizy przejezdności na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 11 z drogą wojewódzką nr 182 w m. Ujście n/Notecią i projekt zmiany organizacji ruchu na w/w skrzyżowaniu – – na zlecenie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad / Oddział w Poznaniu.

169. Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu ” Przebudowa ulicy Literackiej na odcinku od ul. Tołstoja do ul. Puszkina w Poznaniu, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

168. Obsługa komunikacyjna śródmieścia i centrum Radomia w kontekście całego układu komunikacyjnego Miasta – ocena i propozycje zmian, dla: Gmina Miasta Radom.

167. Aktualizacja mapy natężeń ruchu dla miasta Poznania, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

166. Wskaźniki monitorowania – Studium Wykonalności dla projektu ” Modernizacja ul. Szosa Bydgoska w Toruniu – etap II od Polchemu do granicy administracyjnej miasta – na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.

165. Pomiary ruchu tranzytowego w mieście Koninie i opracowanie wyników, dla: Urzędu Miejskiego w Koninie.

164. Wykonanie aktualizacji projektu budowlano – wykonawczego sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Grunwaldzka – Cmentarna skoordynowanej z sygnalizacją na skrzyżowaniu Grodkowska – Grunwaldzka wraz z budową kanalizacji kablowej, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

163. Analiza techniczno – ruchowa trasy tramwajowej Miasteczko Wilanów – Metro Wilanowska – na zlecenie Ortus Cosulting.

162. Opracowanie dokumentacji projektowych z zakresu budowy akomodowanych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Łodzi [część IV – skrzyżowanie ulic Paderewskiego / Cieszkowskiego] , [część V – skrzyżowanie ulic Tomaszowska / Kolumny] – na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.

161. Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na dodatkowy pas ruchu dla prawoskrętu z ul. Polskiej w ul. Dąbrowskiego wraz z usunięciem wynikłych z tego kolizji, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

160. Studium ulic Wybrzeże Szczecińskie – Wybrzeże Helskie oraz ulic Nowo – Jagiellońskiej i Jagiellońskiej – na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy.

159. Zasady określania wskaźników parkingowych w planach miejscowych i dla inwestycji w Warszawie – na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy.

158. Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego chodnika wzdłuż ul. Pustej na odcinku od przystanku tramwajowego do ul. Bożeny, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

157. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót związanych z przebudową wiaduktu w ul. Hetmańskiej nad ul. Dolna Wilda wraz z przedmiotami robót, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

156. Raport o stanie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na sieciach dróg krajowych województwa wielkopolskiego za rok 2005 – na zlecenie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad / Oddział w Poznaniu.

155. Opracowanie programów akomodowanych i stałoczasowych włącznie z wdrożeniem w celu wprowadzenia koordynacji sygnalizacji na drodze krajowej nr 4 na 14 skrzyżowaniach, dla: Gmina Miasta Rzeszów.

154. Symulacja rozkładu ruchu w stanie istniejącym i docelowym w zasięgu istniejących i projektowanych tras mostowych w rejonie Ostrowa Tumskiego i Śródki w Poznaniu – na zlecenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

153. Opracowanie koncepcji budowy dróg i kanalizacji deszczowej na Os. Pożegowo, dla: Gmina Gostyń.

152. Badania ruchu tranzytowego i docelowo – źródłowego dla przebiegu drogi ekspresowej S5 w rejonie miasta Leszna – na zlecenie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad / Oddział w Poznaniu.

151. Zasady określania wskaźników parkingowych w planach miejscowych i dla inwestycji w Gdyni, dla: Gmina Gdynia – Urząd Miasta Gdyni.

150. System zarządzania ruchem drogowym w Toruniu, dla: Gmina Miasta Toruń.

149. Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób, dla: Miasto Poznań.

148. Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie części ruchowej na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu: Al. Niepodległości – Mieszka I, dla: Gmina Miasta Rzeszów.

147. Studium Wykonalności dla projektu ” Modernizacja ul. Szosa Lubicka w Toruniu na odcinku od ul. Olsztyńskiej do węzła autostradowego Lubicz, zadanie I od skrzyżowania z ul. Olsztyńską do Strugi Lubickiej” – na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.

146. Badanie i ocena jakości i efektywności komunikacji miejskiej w Poznaniu, dla: Miasto Poznań.

[button link=”http://”]2005[/button]

145. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania ulic Drzymały, Poznańska, Wschowska, Wodna (na małe rondo), wraz z przebudową ul. Poznańskiej na odcinku od Rynku do w/w skrzyżowania w miejscowości Wolsztyn, dla: Powiatowego Zarządu Dróg w Wolsztynie.

144. Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Głogowska – Kanałowa – Wyspiańskiego – Limanowskiego, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

143. Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Droga Dębińska – Św. Jerzego ze zmianą układu drogowego, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

142. Opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej zlewni kanału kd. 800 w ramach zadania „Przebudowa ul. Strzegomskiej na odcinku od ul. Nowodworskiej do ul. Granicznej we Wrocławiu” – na zlecenie Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu.

141. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ku Słońcu i Santockiej w Szczecinie – na zlecenie NH Polska Sp. z o.o.

140. Wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego w obszarze administracyjnym Miasta Gniezna, dla: Urząd Miasta Gniezna.

139. Przebudowa skrzyżowania ulic Piastowskiej, Piekary i Gorgolewskiego wraz z projektem sygnalizacji świetlnej na ww. skrzyżowaniu, dla: Miasto i Gmina Ostrzeszów.

138. Ocena, w świetle dotychczasowych studiów i projektów, celowości i możliwości budowy III ramy komunikacyjnej miasta Poznania odcinek wschodni od przedłużenia ul. Krzywoustego do ul. Bałtyckiej, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

137. Badanie i ocena jakości i efektywności komunikacji miejskiej w Poznaniu, dla: Miasto Poznań.

136. Optymalizacja układu linii tramwajowych – etap I, po uruchomieniu budowanej trasy tramwajowej w ul. Kórnickiej pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Podgórną, dla: Miasto Poznań.

135. Aktualizacja przedmiotów robót, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla ul. Polskiej na odcinku Bukowska – Dąbrowskiego, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

134. Projekt budowlano – wykonawczy sygnalizacji świetlnej i uspokojenia ruchu na drodze krajowej nr 92 z drogą gminną w m. Zasutowo – na zlecenie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad / Oddział w Poznaniu.

133. Przygotowanie i nadzór pomiarów ruchu oraz opracowanie wyników natężeń ruchu na drogach powiatowych, dla: Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.

132. Opracowanie koncepcji przebiegu drogi od ul. Wolności wzdłuż torów kolejowych (ul. Fabryczna, Przy Dworcu, Towarowa), zaplecze PKS, GS do końca zabudowy aż do drogi krajowej nr 12, dla: Gmina Gostyń.

131. Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 92 Września – Konin z ulicami Kościelną – Kościuszki oraz Strażacką – Kilińskiego – na zlecenie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad / Oddział w Poznaniu.

130. Studium możliwości usprawnienia ruchu samochodowego na ramowym układzie ulic w centrum Szczecina, dla: Gmina Miasta Szczecin.

129. Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób, dla: Miasto Poznań.

128. Wykonanie mapy organizacji ruchu drogowego w obszarze administracyjnym Miasta Gniezna, dla: Urząd Miasta Gniezna.

127. Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego sygnalizacji świetlnej na ul Głogowskiej na odc. od ul. Niegolewskich do ul. Potworowskiego, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

126. Badania jakości realizacji rozkładu jazdy wraz z oceną popytu (aktualizacja i kalibracja macierzy ruchu pasażerów) w transporcie zbiorowym w Poznaniu, dla: Miasto Poznań.

125. Opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji wraz ze studium wykonalności dla projektu „”Budowa Trasy Średnicowej Podgórza od ul. Poznańskiej do ul. Łódzkiej” – na zlecenie Miasta Torunia.

124. Studium wykonalności dla projektu „Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu dróg krajowych nr 5 i 11 w Poznaniu” jako załącznik do wniosku o dofinansowanie inwestycji – na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

123. Studium wykonalności dla projektu „Zintegrowany system sterowania ruchem – ul. Grunwaldzka w Poznaniu” jako załącznik do wniosku o dofinansowanie inwestycji – na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

122. Studium wykonalności dla projektu „Budowa linii tramwajowej od Os. Lecha do Franowa w Poznaniu” jako załącznik do wniosku o dofinansowanie inwestycji – na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu.

121. Studium wykonalności dla projektu „Modernizacja tramwajowej trasy komunikacyjnej Miłostowo – Dworzec Główny PKP – Górczyn w Poznaniu” jako załącznik do wniosku o dofinansowanie inwestycji-na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu.

120. Studium wykonalności dla projektu „Remont i przebudowa ulicy Głogowskiej w Poznaniu na odcinku od wiaduktu Górczyńskiego do ul. Rawickiej” jako załącznik do wniosku o dofinansowanie inwestycji – na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

119. Sporządzenie analizy istniejących potrzeb w zakresie miejsc postojowych i realnych możliwości ich zaspokojenia, w tym budowania nowych powierzchni parkingowych w centrum Szczecina, dla: Gmina Miasta Szczecin.

118. Studium komunikacyjne miasta Kołobrzeg, dla: Gmina Miasta Kołobrzeg.

117. Badania i ocena wpływu uruchomienia inwestycji „Złote Tarasy” na warunki ruchu samochodowego w sieci ulic miasta stołecznego Warszawy, dla: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.

116. Komputerowy model ruchu kołowego wzdłuż ulicy Marszałkowskiej w Warszawie, dla: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.

115. System monitorowania tuneli w zagłębieniu Wisłostrady w Warszawie, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.

114. Analiza skutków zamknięcia odcinków wybranych ulic na obszarze Śródmieścia dla ruchu kołowego w śródmieściu Szczecina, dla: Gmina Miasta Szczecin.

113. Generalny pomiar ruchu na drogach wojewódzkich w obszarze województwa wielkopolskiego, dla: Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

112. Projekt sygnalizacji świetlnych dla 5 skrzyżowań w Poznaniu, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

111. Projekt Organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu – droga nr 58 Olsztynek – Szczuczyn (ok.40km), dla: GDDKiA OLSZTYN REJON SZCZYTNO.

[button link=”http://”]2004[/button]

110. Uproszczone studium wykonalności budowy zajezdni tramwajowej w Poznaniu, dla: MPK w Poznaniu.

109. Wstępna koncepcja projektowa trasy tramwajowej do Franowa wraz z lokalizacją zajezdni i przystankiem kolejowo – tramwajowym oraz analizą finansową i ekonomiczną projektu, dla: MPK w Poznaniu.

108. Badania i analiza jakości realizacji usług przez MPK w Poznaniu, dla: MPK w Poznaniu.

107. Wykonanie pomiarów ruchu: samochodowego i komunikacji publicznej – na zlecenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

106. Analiza projektowanego układu drogowego w rejonie projektowanych tuneli drogowych C1,C2,C3 w ciągu Alei Królowej Jadwigi we Wrocławiu – na zlecenie PROFIBUD Zakład i Biuro Obsługi.

105. Projekt budowlano – wykonawczy ul. Polskiej na odcinku od ul. Bukowskiej do ul. Dąbrowskiego, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

104. Prognoza ruchu dla m. st. Warszawy, dla: Miasta Stołecznego Warszawa.

103. Komputerowy system analizy funkcjonowania oraz rozbudowy sieci VISUM – aktualizacja oprogramowania oraz modelu funkcjonowania sieci drogowej Katowic, dla: Miasta Katowic.

102. Przeprowadzenie badań symulacyjnych ruchu drogowego dla obszaru tunelu w ciągu drogowym Wisłostrady w Warszawie (od Mostu Śląsko – Dąbrowskiego do Mostu Poniatowskiego) objętego systemem sterowania ruchem z wykorzystaniem programu VISSIM firmy PTV – na zlecenie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie.

101. Ustalenie kosztów transportu w przekształcanych do 2020 r. sieciach transportowych miasta st. Warszawy oraz korzyści z aplikacji strategii zarządzania ruchem – na zlecenie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie.

100. Opracowanie danych o widowni (frekwencji) w sieciach transportowych 9 miast – na zlecenie Art. Marketing Syndicate S.A.

99. Prognozy Ruchu w obszarze aglomeracji poznańskiej do roku 2025, dla: Miasto Poznań.

98. Program etapowego rozwoju układu drogowo – ulicznego do 2010r., z uwzględnieniem transportu publicznego, dla: Miasto Poznań.

97. Badania jakości realizacji rozkładu jazdy wraz z oceną popytu (aktualizacja i kalibracja macierzy ruchu pasażerów) w transporcie zbiorowym w Poznaniu, dla: Miasto Poznań.

96. Opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji wraz ze studium wykonalności dla projektu „Modernizacja ul. Szosa Lubicka w Toruniu od skrzyżowania z ul. Olsztyńską do rz. Struga Lubicka” – na zlecenie Miasta Torunia.

95. Opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji wraz ze studium wykonalności dla projektu „Modernizacja ul. Szosa Bydgoska w Toruniu” – na zlecenie Miasta Torunia.

94. Symulacja komputerowa ruchu kołowego wzdłuż Al. Jerozolimskich w Warszawie, dla: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.

93. Aktualizacja modelu ruchu komunikacji zbiorowej w Warszawie, dla: Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.

92. Budowa modelu ruchu transportu indywidualnego i zbiorowego dla konurbacji śląskiej, dla: Polskie Badania Outdooru, Clear Channel Poland Sp. z o.o. oraz AMS S.A. w Warszawie.

91. Aktualizacja modeli ruchu dla 8 największych miast w Polsce (Warszawa, Kraków, Poznań, Trójmiasto, Szczecin, Łódź, Wrocław, Lublin), wraz z budową algorytmów przeliczeniowych i aktualizacją baz danych o ruchu dla nośników reklamowych w w/w miastach, dla: Polskie Badania Outdooru, Clear Channel Poland Sp. z o.o. oraz AMS S.A. w Warszawie.

90. Budowa modelu ruchu transportu indywidualnego i zbiorowego dla m. Bydgoszczy, dla: Polskie Badania Outdooru, Clear Channel Poland Sp. z o.o. oraz AMS S.A. w Warszawie.

89. Wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy obwodnicy m. Murowana Goślina, dla: Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

88. Projekt uspokojenia ruchu i sygnalizacji świetlnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w m. Kawnice, dla: GDDKiA Oddział w Poznaniu.

87. Projekt uspokojenia ruchu i sygnalizacji świetlnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w m. Golina, dla: GDDKiA Oddział w Poznaniu.

[button link=”http://”]2003[/button]

86. Badania jakości realizacji rozkładu jazdy wraz z oceną popytu (aktualizacja i kalibracja macierzy ruchu pasażerów) w transporcie zbiorowym w Poznaniu, dla: Miasto Poznań.

85. Kompleksowe badania ruchu wraz z optymalnym projektem organizacji ruchu na obszarze miasta Wolsztyn, dla: Miasto Wolsztyn.

84. Prognoza ruchu w centrum Poznania do 2010 r., dla: Miasto Poznań.

83. Studium organizacji transportu i zarządzania parkowaniem w Śródmieściu Katowic, dla: Miasto Katowice.

82. Koncepcja przebudowy i rozwoju układu komunikacyjnego m. Swarzędz oraz gminy w nawiązaniu do układów zewnętrznych, dla: Gminy Swarzędz.

81. Przebudowa drogi woj. Nr 434 na odcinku Śrem – Miejska Górka ( w tym 6 km w obszarze zabudowanym wraz z przebudową uzbrojeń), dla: Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

80. Koncepcja i projekt budowlano – wykonawczy ul. Półwiejskiej w Poznaniu, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

79. Projekt budowlano – wykonawczy ul. Pustej w Poznaniu, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

78. Koncepcja przebiegu ścieżek rowerowych w dzielnicy Jeżyce, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

77. Projekt budowlany modernizacji pętli tramwajowej Starołęka w Poznaniu, dla: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

76. Projekt zmian organizacji ruchu i programów sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach Al. Konstytucji 3-go Maja z Al. Jana Pawła II i ul. Estkowskiego oraz z ul. Kąkolewską i Niepodległości w Lesznie, dla: Miasto Leszno.

75. Projekt organizacji ruchu i sterowania ruchem na drodze krajowej nr 5 w Komornikach, dla: TRANSPROJEKT Poznań – Poznańskie Biuro Projektów Dróg i Mostów Sp. z o.o.

74. Aktualizacja projektu wykonawczego organizacji ruchu dla autostrady A2 (odcinek od w. Komorniki -Dębina-do w. Krzesiny) wraz z trzema węzłami i wszystkimi drogami towarzyszącymi wersja docelowa – pełna obsługa, dla: GDDKiA Oddział w Poznaniu Biuro Budowy Autostrady.

[button link=”http://”]2002[/button]

73. Badania jakości realizacji rozkładu jazdy wraz z oceną popytu (aktualizacja i kalibracja macierzy ruchu pasażerów) w transporcie zbiorowym w Poznaniu, dla: Miasto Poznań.

72. Studium obsługi komunikacją miejską kampusu UAM na Morasku, dla: UAM w Poznaniu.

71. Projekt organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych miasta Imielin, dla: Gminy Miasta Imielin.

70. Obsługa komunikacyjna terenów inwestycyjnych w rejonie skrzyżowania dróg krajowej nr 1 i wojewódzkiej nr 225 w Tczewie – koncepcja programowa, dla: Biuro Doradztwa „Real” w Toruniu.

69. Projekt organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej Obwodnica Śródmiejska w Koszalinie, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie.

68. Projekt organizacji ruchu i sygnalizacji wraz z koordynacją dla czterech skrzyżowań w ciągu ulicy Pułaskiego w Poznaniu, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

67. Projekt budowlany i wykonawczy organizacji ruchu i sygnalizacji zależnej od ruchu na skrzyżowaniach Al.Wojska Polskiego w Kaliszu (droga krajowa nr 25), dla: Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu.

[button link=”http://”]2001[/button]

66. Badania jakości realizacji rozkładu jazdy wraz z oceną popytu (aktualizacja i kalibracja macierzy ruchu pasażerów) w transporcie zbiorowym w Poznaniu, dla: Miasto Poznań.

65. Dokumentacja techniczna wielostadiowa układu komunikacyjnego miasta Gostynia, dla: Miasto Gostyń.

64. Strategia zarządzania ruchem i zadań z nią związanych w ramach kontraktu – Polityka transportowa Krakowa, sterowanie ruchem oraz zarządzanie parkowaniem, dla: DHV Polska.

63. Wielobranżowy układ drogowy ul. Kościuszki wraz z analizą ruchu na etapie koncepcji, dla: Miasto Poznań.

62. Projekt budowlany i wykonawczy organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej zależnej od ruchu na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 442 i 466 w m. Pyzdry, dla: Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

61. Budowa modeli ruchu dla 9 największych miast w Polsce (Warszawa, Kraków, Poznań Trójmiasto, Katowice, Szczecin, Łódź, Wrocław, Lublin) wraz z budową baz danych o ruchu dla nośników reklamowych w w/w miastach, dla: Polskie Badania Reklamy Zewnętrznej Sp. z o.o. w Poznaniu oraz AMS S.A. w Warszawie.

[button link=”http://”]2000[/button]

60. Badania jakości realizacji rozkładu jazdy w transporcie zbiorowym w Poznaniu, dla: Miasto Poznań.

59. Badania strat czasu i zużycia energii w komunikacji tramwajowej oraz badania strat czasu w ruchu samochodów w obszarze projektu pilotażowego ECOS-PHARE sterowania ruchem w rejonie Mostu Teatralnego i Ronda Kaponiera w Poznaniu, dla: Politechniki Poznańskiej.

58. Polityka parkingowa m. Poznania, dla: Miasto Poznań.

57. Studium komunikacyjne m. Częstochowy, dla: miasta Częstochowa.

56. Modelowanie ruchu wewnętrznego i zewnętrznego w Łodzi, dla: m. Łódź.

55. Projekt budowlano – wykonawczy ul. 5 Stycznia w Poznaniu, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

54. Koncepcja i projekt budowlano – wykonawczy ul. Polskiej w Poznaniu, dla: ZDM w Poznaniu.

53. Kompleksowe badania ruchu w obszarze powiatu poznańskiego (Poznań KBR 2000) – Poznań, dla: Zarządu Miasta Poznania.

52. Tramwaj w ulicy Ratajczaka wraz z przyległymi ulicami – koncepcja i projekt wykonawczy, dla: ZDM w Poznaniu.

51. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na kapitalny remont torowiska tramwajowego w ulicy Królowej Jadwigi pomiędzy ulicami Wierzbięcice i Górną Wildą oraz na węźle rozjazdowym Górna Wilda i Królowej Jadwigi, dla: MPK w Poznaniu.

50. Prognozy ruchu dla projektów wschodniego i zachodniego ramienia III Ramy komunikacyjnej Poznania, dla BSiPDM Transprojekt – Poznań, dla: Zarządu Miasta Poznania.

[button link=”http://”]1999[/button]

49. Badania jakości realizacji rozkładu jazdy w transporcie zbiorowym w Poznaniu, dla: Miasto Poznań.

48. Projekt wykonawczy węzłów autostradowych „Dębina” i „Krzesiny” autostrady A-2 w Poznaniu, dla: BSiPDM Transprojekt – Poznań, AEiBA, Phare.

47. Plansze zbiorcze – koordynacja branżowych projektów wykonawczych dla autostrady A2 w przebiegu pomiędzy węzłami „Komorniki” i „Krzesiny” w Poznaniu, dla: BSiPDM Transprojekt – Poznań, AEiBA, Phare.

46. Projekt wykonawczy dla sieci ulic w otoczeniu autostrady A2 pomiędzy węzłami „Komorniki” i „Krzesiny” w Poznaniu, dla: BSiPDM Transprojekt – Poznań, AEiBA, Phare.

45. Projekt techniczny modernizacji ulicy Podgórnej, Placu Wiosny Ludów i Alei Marcinkowskiego w centrum Poznania z komunikacją tramwajową, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

44. Koncepcja organizacji ruchu w Śródmieściu Krakowa, dla: Zarządu Miasta Krakowa.

[button link=”http://”]1998[/button]

43. Badania jakości realizacji rozkładu jazdy w transporcie zbiorowym w Poznaniu, dla: Miasto Poznań.

42. Projekt budowlany węzłów autostradowych „Dębina” i „Krzesiny” autostrady A-2 w Poznaniu, dla: BSiPDM Transprojekt – Poznań, AEiBA, Phare.

41. Projekt organizacji ruchu, systemów informacji i sterowania ruchem dla autostrady A2 i sieci ulic w jej otoczeniu wraz z projektami budowlanymi pomiędzy węzłami „Komorniki” i „Krzesiny” w Poznaniu, dla: BSiPDM Transprojekt – Poznań, AEiBA, Phare.

40. Koncepcja projektowa przebiegu dróg krajowych w Gostyniu z uwzględnieniem ruchu tranzytowego, dla: DODP w Poznaniu.

39. Ocena koncepcji programowo – przestrzennej przebiegu obwodnicy wschodniej Warszawy, dla: Gminy M. Wesoła.

[button link=”http://”]1997[/button]

38. Badania jakości realizacji rozkładu jazdy w transporcie zbiorowym w Poznaniu, dla: Miasto Poznań.

37. Koncepcja i dokumentacja techniczna modernizacji ulicy Głogowskiej pomiędzy ulicami Ściegiennego i Hetmańską w Poznaniu z torowiskiem szybkiego tramwaju, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

36. Dynamiczny Model Ruchu w Radomiu, dla MPU w Radomiu, współpraca z WS Atkins.

35. Program rozwoju etapowego układu drogowo-ulicznego m. Poznania do 2010 r., we współpracy z PTV Karlsruhe, dla: Zarządu Miasta Poznania.

34. Ewaluacja korzyści energetycznych, środowiskowych i dynamicznych procesu projektowania i realizacji systemu inteligentnego sterowania ruchem w centrum Poznania z udzieleniem priorytetu komunikacji tramwajowej, we współpracy z Instytutem Inżynierii Lądowej PP, INRETS (Lyon), AVV (Rotterdam), C/O UuV (Drezno), gmina miasta Rennes (Francja), dla: Novem (Bruksela, Ecos-Phare), (pomiary, badania symulacyjne i modelowanie ruchu).

[button link=”http://”]1996[/button]

33. Projekt wstępny techniczny dla autostradowej obwodnicy Wrocławia, BIT s.c. z Transprojekt-Poznań, dla: ABIEA.

32. Projekt wstępny techniczny dla autostrady A4 (Krzakowa – Wrocław), BIT s.c. z Transprojekt-Poznań, dla: ABIEA.

31. Projekt wstępny techniczny dla autostrady A4 (Katowice- Kraków), BIT s.c. z Transprojekt-Poznań, dla: ABIEA.

30. Projekt wstępny techniczny dla autostrady A2 (świecko-Konin), BIT s.c. z Transprojekt Poznań, dla: ABIEA.

29. Dokumentacja do wniosku o decyzje lokalizacyjną dla autostrady A2 (Świecko-Konin), BIT s.c. – Transprojekt Poznań, dla: ABiEA.

28. Studium ruchu rowerowego w Poznaniu. Praca konkursowa młodych pracowników BIT na MTP „Bicykl 96” (wyróżnienie).

27. Komunikacja w studium zagospodarowania terenów Uniwersytetu AM w Poznaniu na Morasku, dla: Pracowni architektonicznej Jerzego Gurawskiego i UAM w Poznaniu.

26. Studium racjonalizacji rozkładu jazdy i systemu taryfikacji opłat w komunikacji miejskiej Krakowa, dla: Gminy Miasta Krakowa (pomiary, badania i modelowanie ruchu, analizy ekonomiczne).

25. Ekspertyza studium międzynarodowych powiązań „wyspy” Stogi (w aspektach intensyfikacji gospodarczych funkcji obszaru portowo – przemysłowego i turystycznego oraz wpływu na problemy komunikacyjne aglomeracji gdańskiej), dla: WPP Zarządu Miasta Gdańska (ocena przyjętych w studium metod badań, modelowania ruchu i studiów planistycznych).

24. Projekt zagospodarowania terenu Poznańskiej Gazowni położonego pomiędzy ulicami Grobla, Za Groblą i Łazienną a starym korytem Warty, dla: Wielkopolskiego Okręgowego Zakładu Gazownictwa, (studium ulicy Ewangelickiej – studium obsługi i dostępności komunikacyjnej terenów Starej Gazowni, studium projektowe dla nowych rozwiązań komunikacyjnych).

[button link=”http://”]1995[/button]

23. Poznań – Łacina, komunikacja w studium zagospodarowania przestrzennego terenu, dla: pracownia architektoniczna Jerzego Gurawskiego, dla: Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, – studium komunikacji, implikacji modalnych według środków podróżowania i organizacji ruchu.

22. Koncepcja polityki parkingowej miasta Poznania, dla: Miejskiego Zarządu Dróg w Poznaniu.

21. Projekt II etapu budowy szybkiego tramwaju w Poznaniu, BIT s.c., dla: Zarządu Miasta Poznania.

20. Koncepcja rozwoju systemu transportowego miasta Bydgoszczy, dla: Transprojektu -Poznań i Gminy Miasta Bydgoszcz.

19. Rozszerzenie strefy ograniczonego postoju w Poznaniu. Badania symulacyjne i ocena proponowanych zmian, organizacji ruchu i ich skutków, dla: Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

18. Projekt zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Poznaniu w rejonie ulic Bożnicza, Małe Garbary, Święty Wojciech oraz Księcia Józefa. BIT s.c., dla: PZPS „Polmos”.

[button link=”http://”]1994[/button]

17. Koncepcja centralnego systemu sterowania ruchem w Poznaniu, BIT s.c. we współpracy z Poltraffic Ltd, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

16. Założenia polityki komunikacyjnej dla miasta Bielsko -Białej, dla: Zarządu Miasta Bielska – Białej.

15. Studium układu linii komunikacyjnych po uruchomieniu PST, dla: Zarządu Miasta Poznania.

14. Studium rozwoju komunikacji miasta Torunia, dla: Zarządu Miasta Torunia.

13. Studium układu komunikacyjnego miasta Wrześni, dla: Zarządu Miasta Września.

12. Analiza układu komunikacyjnego miasta Radomia, dla: Zarządu Miasta Radomia.

11. Studium ruchu i parkowania w obszarze Śródmieścia Poznania pomiędzy I i II Ramą, dla: Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

[button link=”http://”]1993[/button]

10. Projekt i dokumentacja techniczna ulicy ekologicznej Lisa Witalisa w Poznaniu, dla Komitetu Społecznego Budowy.

9. Program I etapu rozwoju komunikacji szynowej w Poznaniu, dla: WGKiM – Urząd Miasta Poznania.

8. Poznański Szybki Tramwaj. Studium uruchomienia. Analiza finansowa opłacalności, dla: Dyrekcji Budowy PST – Zarząd Miasta Poznania.

7. Studium projektowe poznańskiego Ringu, dla: Pracowni architektonicznej Jerzego Gurawskiego i Architekta Wojewódzkiego w Poznaniu.

6. Studium układu komunikacyjnego miasta Wągrowca, dla: BPDiM Transprojekt Poznań i Zarządu Miasta Wągrowca.

5. Priorytety dla komunikacji publicznej w organizacji i sterowaniu ruchem w Poznaniu, dla: WGKiM -Urząd Miasta Poznania.

4. Projekt organizacji ruchu w Kościanie, dla: Urząd Miasta Kościana.

[button link=”http://”]1992[/button]

3. Koncepcja powiązań drogowych Polski i Słowacji, dla: Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych.

2. Studium projektowe „Tramwaj w ulicy Ratajczaka”, dla: MPU w Poznaniu

1. Obsługa komunikacyjna potoków pasażerskich w komunikacji miejskiej Poznania, dla: Zarządu Miasta Poznania.