2009

2009

244. Wykonanie prac projektowych dla budowy ul. Ptasia, Wałbrzyska, Marcelińska na odcinku od Wałbrzyskiej do Bułgarskiej, Miczurina w Poznaniu, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

243. Opracowanie „Studium transportowego i bezpieczeństwa transportu w mieście Płock”, dla: Urzędu Miejskiego w Płocku.

242. Badanie i ocena jakości i efektywności komunikacji miejskiej w Poznaniu, dla: Miasto Poznań.

241. Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów pasażerskich dla miasta Torunia na 2009 r., dla: Gminy Miasta Toruń.

240. Analiza ekonomiczna (w perspektywie 10 lat) funkcjonowania transportu publicznego dla Gminy Łomianki realizowanego przez różne podmioty ( KMŁ ZTM Warszawa, prywatni przewoźnicy) w oparciu o istniejący przebieg tras komunikacji lokalnej w kontekście konieczności wymiany w ciągu 2 lat całego taboru autobusowego KMŁ, dla: Gminy Łomianki.

239. Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy istniejących ekranów akustycznych budowanych z murami oprowymi, w związku z ich kolizją z projektowanym kanałem sanitarnym wzdłuż ul. Dolna Wilda w Poznaniu na odcinku długości ok.280m od istniejącej komory w tej ulicy do wjazdu na byłe ogródki działkowe wraz z koniecznymi uzgodnieniami, przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi oraz opisem przedmiotu zamówienia – na zlecenie „AQUANET” S.A.

238. Analiza możliwości zmian w organizacji ruchu na ulicy Bukowskiej, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

237. Opracowanie prac projektowych dla planowanego do realizacji układu drogowego obsługującego obiekt Centrum Handlowo-Rozrywkowego „Łacina”(„Centrum”) w Poznaniu oraz okoliczne obiekty wskazane w MPZP „Rataje-Łacina” – na zlecenie Tebodin SAP-Projekt Sp. z o.o.

236. Bilans i prognoza zapotrzebowania na tabor tramwajowy, wg założeń do aktualizacji ZPRTP – na zlecenie MPK w Poznaniu Sp. z o.o.

235. Wykonanie pomiarów wskaźników rezultatu i oddziaływania dla projektów zrealizowanych przez Miasto Poznań w ramach SPOT, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

234. Wykonanie projektu koncepcyjnego skrzyżowania ulicy Koszalińskiej z ul. Literacką typu rondo w Poznaniu, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

233. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji ul. Jana Pawła II na odcinku od ulicy Kórnickiej do Ronda Śródka z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i niezbędnymi uzgodnieniami, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

232. Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe dla inwestycji polegającej na „Budowie obwodnicy miasta Szczytna w ciągu drogi krajowej nr 53” – na zlecenie JK projekt Sp. z o.o.

231. Odczyt danych z tablic rejestracyjnych pojazdów ciężarowych powyżej 12t z przekazanych nagrań z kamer umieszczonych na bramkach Punktów Poboru Opłat na autostradzie A2 – na zlecenie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad/ Oddział w Poznaniu.

230. Wykonanie aktualizacji „Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego dla Miasta Torunia na lata 2005-2013”, dla: Gminy Miasta Toruń.

229. Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwajowego jest planowany do realizacji przez MPK Poznań Sp. z o.o. przy współudziale środków Funduszu Spójności w ramach działania 7.3 „Transport miejski w obszarach metropolitalnych” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 – na zlecenie MPK w Poznaniu Sp. z o.o.

228. Opracowanie Studium Wykonalności projektu „Zakup nowoczesnych, przyjaznych środowisku autobusów niskopodłogowych” – na zlecenie MPK w Poznaniu Sp. z o.o.

227. Badania i oceny jakości i efektywności komunikacji miejskiej w Poznaniu, dla: Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

226. Budowa kolektora ogólnospławnego w Al. Niepodległości w Poznaniu wraz z przelewem burzowym oraz kanalizacji teletechnicznej dla późniejszego wprowadzenia światłowodu dla potrzeb AQUANET S.A. – na zlecenie „AQUA” Sp. z o.o.

225. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla miasta Luboń z uwzględnieniem ulic istniejących, dla: Urzędu Miasta Luboń.

224. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Studium transportowego i bezpieczeństwa transportu w mieście Płocku, dla: Urzędu Miejskiego w Płocku.

223. Zaktualizowanie koncepcji układu komunikacyjnego, dla: Gminy Gostyń.

222. Przygotowanie i analizy ruchowe dla wariantu wynikowego rozwoju systemu transportowego Krakowa, dla: Urzędu Miasta Krakowa.

221. Dokumentacja projektowa sterowania ruchem na skrzyżowaniu w km 9+764,00 w miejscowości Lubniewice, dla: Zarządu Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Zielonej Górze.

220. Wykonanie pomiarów natężenia ruchu wraz z pomiarem średniego czasu przejazdu między dwoma punktami w ulicy Kirkora w Swzarządzu i pomiaru długości wybudowanych ulic w ramach realizacji zadania „Budowa dwupoziomowego skrzyżowania w ul. Kirkora w Swarzędzu”, dla: Gminy Swarzędz.

219. Studium Wykonalności wraz z Rezultatami Studium Wykonalności (Aktualna Analiza Kosztów i Korzyści oraz Harmonogram realizacji projektu w postaci wykresy Gantt’a) dla projektu „Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego Wschodniego w Poznaniu (DK 5)”, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

218. Studium Wykonalności wraz z Rezultatami Studium Wykonalności (Aktualna Analiza Kosztów i Korzyści oraz Harmonogram realizacji projektu w postaci wykresy Gantt’a) dla projektu „Przedłużenie ul. Hetmańskiej od ronda Żegrze do III ramy komunikacyjnej oraz budowa odcinka III ramy komunikacyjnej od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego”, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

217. Studium Wykonalności wraz z Rezultatami Studium Wykonalności (Aktualna Analiza Kosztów i Korzyści oraz Harmonogram realizacji projektu w postaci wykresy Gantt’a) dla projektu „Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu – odcinek od strumienia Junikowskiego do ul. Rawickiej (DK 5)”, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

216. Studium Wykonalności wraz z Rezultatami Studium Wykonalności (Aktualna Analiza Kosztów i Korzyści oraz Harmonogram realizacji projektu w postaci wykresy Gantt’a) dla projektu „Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady w Poznaniu (DK 5) – etap II od ul. Głównej do ul. Podwale”, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

Biuro Inżynierii Transportu al. Niepodległości 39, skrytka pocztowa 21, 61-714 Poznań