2019

2019

444. Wykonanie opracowania komunikacyjnego dotyczącego wielkości natężenia i rozkładu ruchu dla planowanej, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, trasy komunikacyjnej o przyjętej nazwie: Trasa Karskiego, dla: Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.

443. Wykonanie obecnej organizacji ruchu oraz opracowanie założeń do jej zmian, mających na celu zminimalizowanie utrudnień komunikacyjnych oraz ograniczenie negatywnego wpływu planowanych robót inwestycyjno – remontowych w Warszawie w latach 2022 – 2023 przy budowie trasy tramwajowej do Wilanowa na funkcjonowanie układu drogowego i transportowego w Warszawie, dla: Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

442. Wykonanie analizy obecnej organizacji ruchu oraz opracowanie założeń do jej zmian, mających na celu zminimalizowanie utrudnień komunikacyjnych oraz ograniczenie negatywnego wpływu planowanych robót inwestycyjno – remontowych na funkcjonowanie układu drogowego i transportowego w Warszawie w trakcie Modernizacji kolejowej linii średnicowej na odc. Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia, dla: Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

441. Sporządzenie makro-prognozy ruchu w Modelu Ruchu Aglomeracji Poznańskiej w okolicach Starej Rzeźni dla: Vastint Poland sp. z o.o. w Warszawie.

440. Badania ankietowe i aktualizacja modelu ruchu (pomiary, kalibracja) dla: EUTRA Krzysztof Rosiek w Warszawie.

439. Przygotowanie opracowania dotyczącego diagnozy stanu realizacji i aktualności dokumentu Polityki Transportowej Poznania, dla: Urzędu Miasta Poznania.

438. Sporządzenie analizy ruchu drogowego dla sklepu IKEA Targówek dla: IKEA Property Poland Sp. z o.o.

437. Wykonanie opracowania komunikacyjnego uszczegółowiającego model ruchu 2017 dla fragmentu mpzp (mikrosymulacja w programie PTV VISIM) dla: Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.

436. Wykonanie opracowania komunikacyjnego dotyczącego wielkości natężenia i rozkładu ruchu dla planowanych, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, tras komunikacyjnych dla: Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.

435. Wykonanie analizy ruchu dla przebudowy ul. Umultowskiej od ul. Krygowskiego do ul. Ślazowej dla: Miasta Poznania, Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

434. Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla studentów i pracowników Politechniki Poznańskiej w ramach projektu „Uczelnia zintegrowana na przyszłość” Pakiet 4 – Kurs z modelowania podróży z wykorzystaniem oprogramowania PTV Visum dla: Politechniki Poznańskiej.

433. Przebudowa fragmentu ul. Św. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z al. Niepodległości oraz ul. Towarową w ramach projektu „Program Centrum – etap I (prace projektowe i inwentaryzacja dla zakresu IV)” dla: SAFEGE Societe Par Actions Simplifiee Oddział w Polsce, w Warszawie.

432. Wykonanie koncepcji przebudowy na rondo skrzyżowania DK92 z DK24 w Pniewach z podłączeniem drogi powiatowej nr 1739 P. dla: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu.

431. Wykonanie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego – Żeromskiego – Przybyszewskiego w zakresie dopuszczenia nawracania za zachodnim wlocie skrzyżowania dla: Miasta Poznania, Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

430. Wykonanie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu Niepodległości – Libelta w zakresie opracowania dodatkowego wariantu organizacji ruchu na wlocie północnym dla: Miasta Poznania, Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

429. Wykonanie aktualizacji pomiarów ruchu dla ronda Kaponiera wraz z opracowaniem planu sytuacyjnego zmiany organizacji ruchu wg wytycznych zamawiającego. Wykonanie analizy warunków ruchu; dla: Miasta Poznania, Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

428. Analiza metod badań ewaluacji projektów, kompleksowych badań ruchu, na przykładzie badań dla Modelu Ruchu Aglomeracji Poznańskiej oraz Krajowego Modelu Ruchu, prognoz ruchu i metodyki analizy kosztów i korzyści na podstawie dostarczonej dokumentacji dla: Politraffic sp z o.o.

427. Analiza i prognoza ruchu na potrzeby opracowania pn „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku granica państwa (Kudowa Zdrój) – Duszniki Zdrój” dla: Biura Projektów TRASA Sp. z o.o. w Poznaniu.

Biuro Inżynierii Transportu al. Niepodległości 39, skrytka pocztowa 21, 61-714 Poznań