VISSIM

VISSIM

Program umożliwia analizę warunków ruchu indywidualnego i komunikacji zbiorowej z uwzględnieniem uwarunkowań takich, jak konfiguracja pasów ruchu, struktura rodzajowa ruchu, wpływ sygnalizacji świetlnej, przystanki komunikacji zbiorowej itd., co czyni go użytecznym narzędziem dla oceny różnych rozwiązań alternatywnych opartej na inżynierii ruchu i planistycznych miarach efektywności. Modelowany może być również ruch pieszych, zarówno odrębnie, a także w kombinacji z transportem publicznym i ruchem indywidualnym.

VISSIM może być stosowany jako użyteczne narzędzie w rozwiązywaniu wielu problemów transportowych. Poniższa lista przedstawia wybrany przegląd wcześniejszych zastosowań programu:

 • Opracowanie, ocena i końcowe dostrajanie logiki sterowania dla priorytetów komunikacji zbiorowej w sygnalizacji świetlnej:
  W VISSIM można wykorzystywać różne logiki sterowania. We wbudowanym module sterowania stałoczasowego zawarte są różne logiki sterowania zgodne z załączonym i pokazanym w polu wyboru oprogramowaniem. Kilka z tych metod zostały wbudowane do VISSIM i mogą być wykorzystywane w symulacji jako zewnętrzny generator stanów sygnalizacji (VAP) pozwalające użytkownikowi definiować własne logiki sterowania. Dzięki temu można modelować i symulować każdy typ sterowania (włączając SCATS, SCOOT) po warunkiem, że dostępne są szczegóły sterowników lub bezpośrednio z VISSIM dostępne są interfejsy (np. VSPLUS).
 • Program wykorzystano do oceny i optymalizacji (interfejs do Signal97) przepływu ruchu w połączonej sieci skoordynowanych i akomodowanych sygnalizacji świetlnych.
 • Symulatora używano do opracowania studium oceny wykonalności i wpływu integracji szybkiego tramwaju z siecią ulic miejskich.
 • VISSIM używano do analiz zakłóceń ruchu powodowanych niskimi prędkościami i obszarami przeplatania ruchu.
 • VISSIM pozwala na łatwe porównanie alternatywnych projektów obejmujących skrzyżowania ze sygnalizacją, skrzyżowania ze znakami podporządkowania, ronda i wielkie węzły wielopoziomowe.
 • Analizy przepustowości i działania złożonych układów stacji szybkiego tramwaju i autobusowych możliwe są do wykonania przy użyciu VISSIM.
 • Przy użyciu VISSIM oceniano rozwiązania preferencyjnej obsługi autobusów (np.: omijanie kolejki, wydłużenie ograniczeń, wydzielone pasy dla autobusów).
 • Dzięki wbudowanemu dynamicznemu modelowi rozkładu ruchu na sieć, VISSIM może udzielać odpowiedzi na pytanie o zmianę trasy przejazdu pod wpływem zmiennych znaków informacyjnych lub zmianę potencjału rozpływu ruchu w sąsiedztwie.
 • Modelowanie oraz symulacja potoków pieszych – na ulicach i w budynkach – pozwala rozszerzyć zakres stosowania nowych aplikacji. VISSIM również umożliwia symulację i wizualizację interakcji pomiędzy ruchem drogowym i pieszymi.

Biuro Inżynierii Transportu - Pracownie Projektowe, ul. Wrocławska 10, 61-838 Poznań