VISUM

VISUM

 System informacji i prognozowania dla transportu indywidualnego i publicznego

VISUM jest wszechstronnym programem wspomagającym planowanie transportu. Łączy wszystkie aspekty odnoszące się do planowania zarówno transportu publicznego jak i indywidualnego w jednym kompleksowym modelu.
VISUM oparty jest na wyrafinowanej architekturze składników programowych i przeznaczony do pracy w środowisku Windows.

Modelowanie sieci

Zintegrowany model sieci rozróżnia transport indywidualny (PrT) i transport publiczny (PuT) i składa się z następujących obiektów:

 • Węzły: (skrzyżowania dróg albo przystanki PuT)
 • Odcinki: infrastruktura drogowa i kolejowa
 • Relacje skrętne
 • Rejony komunikacyjne: początki i końce podróży
 • Podłączenia rejonów do sieci
 • Linie PuT: trasy linii i rozkłady jazdy
 • Dane operacyjne dla pojazdów i przewoźników PuT
 • Punkty pomiarowe dla liczenia pasażerów i detekcji pojazdów

Graficzny edytor sieci umożliwia łatwą interaktywną modyfikację wszystkich jej obiektów. Filtry i tryb wyboru grupowego pozwalają na równoczesną edycję grupy obiektów. Proste w tworzeniu makra, które umożliwiają automatyczne uruchamianie funkcji są idealnym narzędziem do wykonywania kompleksowych zadań zwłaszcza czasochłonnych obliczeń.

Procedury rozkładu

VISUM jest wyposażony w różne procedury rozkładu ruchu dla transportu indywidualnego i publicznego.

Cechy ogólne:

 • Modelowanie do 32 segmentów popytu
 • Uogólniona funkcja kosztów i losowy rozkład wartości czasu
 • Multi procedury rozkładu dla transportu prywatnego i publicznego

Rozkład transportu indywidualnego:

 • Procedura wszystko albo nic oraz stopniowania
 • Procedura równoważenia
 • Procedura iteracyjna
 • Procedura TRIBUT dla dróg płatnych: dwukryterialny rozkład uwzględniający jednocześnie czas i koszt podróży

Rozkład transportu publicznego:

 • Procedura oparta na trasach: rozkład wszystko albo nic dla transportu publicznego
 • Procedura oparta na liniach: czas przesiadek uzyskuje w oparciu o średnie odstępy
 • Procedury oparte na rozkładach jazdy: dokładnie uwzględnia rozkład jazdy

Analizy potoków ruchu

VISUM jako jedyny przechowuje wszystkie ścieżki tworzone podczas rozkładu. Umożliwia w ten sposób dokonywanie rozszerzonych analiz potoków po zakończeniu procedury rozkładu. Za pomocą kilku kliknięć myszką można uzyskać:

 • Porównanie tras transportu indywidualnego i komunikacji publicznej pomiędzy dwoma rejonami
 • Potoki ruchu na dowolnej kombinacji węzłów i odcinków
 • Ruch przechodzący przez określony obszar

Analizy sieci

 • Filtrowanie wybranych elementów sieci według wyników (np. wszystkie odcinki ze stopniem nasycenia >100%)
 • Poszukiwanie drogi: graficzne porównanie tras pomiędzy węzłami i rejonami dla transportu publicznego i indywidualnego
 • Sieć różnicowa: analizy porówna-wcze różnych wariantów i pokazanie różnic
 • Oceny obszarowe: wartości agregowanych odcinków i węzłów, np. pojazdokilometry, pasażero-kilometry, emisje, koszty, wpływy
 • Izochrony: pokazanie i różnicowanie poziomów osiągalności
 • Wskaźniki poziomów obsługi dla relacji źródło-cel i rejonów: czas podróży i prędkość, koszt podróży, liczba przesiadek itp.

Wymiana danych

 • Interfejs baz danych ODBC dla MS Access oraz na życzenie dla Oracle
 • Bezpośrednia wymiana danych pomiędzy schowkiem Windows i aplikacjami MS Office
 • Import/Eksport danych dla dowol-nych obiektów w formacie ASCII
 • Import/Eksport macierzy O-D (binarnie albo ASCII)
 • Grafika DXF: przy użyciu dodatko-wego modułu DXF eksportowane mogą być wydruki VISUM, a importowane – dane GIS.
 • Interfejs COM do wykorzystania aplikacji z Visual Basic
 • Interfejsy do innych systemów planistycznych (EMME/2, itp.)

Prezentacje graficzne

Dzięki różnym trybom graficznym VISUM pozwala precyzyjnie oceniać i jasno przedstawiać różne scenariusze:

 • Planowane obciążenie poszczególnych węzłów: pokazanie wielkości potoków w relacjach skrętnych
 • Planowane potoki: zróżnicowane formy prezentacji potoków ruchu, jak:
 • Przedziały trzygodzinne, godzina szczytu
 • Stosunki natężenia/ przepustowości
 • Obciążenia linii transportu publicznego
 • Obciążenie w kierunkach/ przekroju
 • Bez lub wraz ekstrapolacją i zaokrągleniami
 • Histogramy, diagramy słupkowe/kołowe w odniesieniu do rejonu, węzła i przystanku
 • Informacje o obszarach również w odniesieniu do tła oraz innych obiektów
 • Symulacja ruchu pojazdów komunikacji publicznej
 • Potoki w relacjach źródło-cel: więźba ruchu

 

Biuro Inżynierii Transportu - Pracownie Projektowe, ul. Wrocławska 10, 61-838 Poznań