2005

2005

145. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania ulic Drzymały, Poznańska, Wschowska, Wodna (na małe rondo), wraz z przebudową ul. Poznańskiej na odcinku od Rynku do w/w skrzyżowania w miejscowości Wolsztyn, dla: Powiatowego Zarządu Dróg w Wolsztynie.

144. Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Głogowska – Kanałowa – Wyspiańskiego – Limanowskiego, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

143. Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Droga Dębińska – Św. Jerzego ze zmianą układu drogowego, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

142. Opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej zlewni kanału kd. 800 w ramach zadania „Przebudowa ul. Strzegomskiej na odcinku od ul. Nowodworskiej do ul. Granicznej we Wrocławiu” – na zlecenie Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu.

141. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ku Słońcu i Santockiej w Szczecinie – na zlecenie NH Polska Sp. z o.o.

140. Wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego w obszarze administracyjnym Miasta Gniezna, dla: Urząd Miasta Gniezna.

139. Przebudowa skrzyżowania ulic Piastowskiej, Piekary i Gorgolewskiego wraz z projektem sygnalizacji świetlnej na ww. skrzyżowaniu, dla: Miasto i Gmina Ostrzeszów.

138. Ocena, w świetle dotychczasowych studiów i projektów, celowości i możliwości budowy III ramy komunikacyjnej miasta Poznania odcinek wschodni od przedłużenia ul. Krzywoustego do ul. Bałtyckiej, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

137. Badanie i ocena jakości i efektywności komunikacji miejskiej w Poznaniu, dla: Miasto Poznań.

136. Optymalizacja układu linii tramwajowych – etap I, po uruchomieniu budowanej trasy tramwajowej w ul. Kórnickiej pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Podgórną, dla: Miasto Poznań.

135. Aktualizacja przedmiotów robót, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla ul. Polskiej na odcinku Bukowska – Dąbrowskiego, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

134. Projekt budowlano – wykonawczy sygnalizacji świetlnej i uspokojenia ruchu na drodze krajowej nr 92 z drogą gminną w m. Zasutowo – na zlecenie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad / Oddział w Poznaniu.

133. Przygotowanie i nadzór pomiarów ruchu oraz opracowanie wyników natężeń ruchu na drogach powiatowych, dla: Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.

132. Opracowanie koncepcji przebiegu drogi od ul. Wolności wzdłuż torów kolejowych (ul. Fabryczna, Przy Dworcu, Towarowa), zaplecze PKS, GS do końca zabudowy aż do drogi krajowej nr 12, dla: Gmina Gostyń.

131. Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 92 Września – Konin z ulicami Kościelną – Kościuszki oraz Strażacką – Kilińskiego – na zlecenie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad / Oddział w Poznaniu.

130. Studium możliwości usprawnienia ruchu samochodowego na ramowym układzie ulic w centrum Szczecina, dla: Gmina Miasta Szczecin.

129. Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób, dla: Miasto Poznań.

128. Wykonanie mapy organizacji ruchu drogowego w obszarze administracyjnym Miasta Gniezna, dla: Urząd Miasta Gniezna.

127. Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego sygnalizacji świetlnej na ul Głogowskiej na odc. od ul. Niegolewskich do ul. Potworowskiego, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

126. Badania jakości realizacji rozkładu jazdy wraz z oceną popytu (aktualizacja i kalibracja macierzy ruchu pasażerów) w transporcie zbiorowym w Poznaniu, dla: Miasto Poznań.

125. Opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji wraz ze studium wykonalności dla projektu „”Budowa Trasy Średnicowej Podgórza od ul. Poznańskiej do ul. Łódzkiej” – na zlecenie Miasta Torunia.

124. Studium wykonalności dla projektu „Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu dróg krajowych nr 5 i 11 w Poznaniu” jako załącznik do wniosku o dofinansowanie inwestycji – na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

123. Studium wykonalności dla projektu „Zintegrowany system sterowania ruchem – ul. Grunwaldzka w Poznaniu” jako załącznik do wniosku o dofinansowanie inwestycji – na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

122. Studium wykonalności dla projektu „Budowa linii tramwajowej od Os. Lecha do Franowa w Poznaniu” jako załącznik do wniosku o dofinansowanie inwestycji – na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu.

121. Studium wykonalności dla projektu „Modernizacja tramwajowej trasy komunikacyjnej Miłostowo – Dworzec Główny PKP – Górczyn w Poznaniu” jako załącznik do wniosku o dofinansowanie inwestycji-na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu.

120. Studium wykonalności dla projektu „Remont i przebudowa ulicy Głogowskiej w Poznaniu na odcinku od wiaduktu Górczyńskiego do ul. Rawickiej” jako załącznik do wniosku o dofinansowanie inwestycji – na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

119. Sporządzenie analizy istniejących potrzeb w zakresie miejsc postojowych i realnych możliwości ich zaspokojenia, w tym budowania nowych powierzchni parkingowych w centrum Szczecina, dla: Gmina Miasta Szczecin.

118. Studium komunikacyjne miasta Kołobrzeg, dla: Gmina Miasta Kołobrzeg.

117. Badania i ocena wpływu uruchomienia inwestycji „Złote Tarasy” na warunki ruchu samochodowego w sieci ulic miasta stołecznego Warszawy, dla: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.

116. Komputerowy model ruchu kołowego wzdłuż ulicy Marszałkowskiej w Warszawie, dla: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.

115. System monitorowania tuneli w zagłębieniu Wisłostrady w Warszawie, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.

114. Analiza skutków zamknięcia odcinków wybranych ulic na obszarze Śródmieścia dla ruchu kołowego w śródmieściu Szczecina, dla: Gmina Miasta Szczecin.

113. Generalny pomiar ruchu na drogach wojewódzkich w obszarze województwa wielkopolskiego, dla: Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

112. Projekt sygnalizacji świetlnych dla 5 skrzyżowań w Poznaniu, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

111. Projekt Organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu – droga nr 58 Olsztynek – Szczuczyn (ok.40km), dla: GDDKiA OLSZTYN REJON SZCZYTNO.

Biuro Inżynierii Transportu al. Niepodległości 39, skrytka pocztowa 21, 61-714 Poznań