2006

2006

177. Projekt budowlano-wykonawczy dla przebudowy ul. Strzegomskiej we Wrocławiu, dla: Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu.

176. Zorganizowanie i przeprowadzenie pomiarów ruchu na sieci dróg wojewódzkich w województwie śląskim w 2005 roku wraz z dokonaniem wybranych obliczeń i analiz, dla: Województwo Śląskie.

175. Projekt sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Polską w rejonie ul. Złotej w Poznaniu, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

174. Badanie i ocena jakości i efektywności komunikacji miejskiej w Poznaniu, dla: Miasto Poznań.

173. Wykonanie prognozy ruchu na projektowanym węźle skrzyżowania dróg powiatowych 2439P i 2437P z drogą krajową nr 92 w m. Paczkowo, dla: Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.

172. Studium Wykonalności dla projektu „Modernizacja ul. Szosa Lubicka od skrzyżowania z ul. Olsztyńską przez Strugę Lubicką do węzła Lubicz (A1), Zadanie 2 – odcinek od Strugi Lubickiej do węzła Lubicz, dla: Gmina Miasta Toruń.

171. Konsultacje z zakresu infrastruktury transportowej dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rataje – Łacina w Poznaniu – na zlecenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

170. Wykonanie analizy przejezdności na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 11 z drogą wojewódzką nr 182 w m. Ujście n/Notecią i projekt zmiany organizacji ruchu na w/w skrzyżowaniu – – na zlecenie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad / Oddział w Poznaniu.

169. Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu ” Przebudowa ulicy Literackiej na odcinku od ul. Tołstoja do ul. Puszkina w Poznaniu, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

168. Obsługa komunikacyjna śródmieścia i centrum Radomia w kontekście całego układu komunikacyjnego Miasta – ocena i propozycje zmian, dla: Gmina Miasta Radom.

167. Aktualizacja mapy natężeń ruchu dla miasta Poznania, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

166. Wskaźniki monitorowania – Studium Wykonalności dla projektu ” Modernizacja ul. Szosa Bydgoska w Toruniu – etap II od Polchemu do granicy administracyjnej miasta – na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.

165. Pomiary ruchu tranzytowego w mieście Koninie i opracowanie wyników, dla: Urzędu Miejskiego w Koninie.

164. Wykonanie aktualizacji projektu budowlano – wykonawczego sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Grunwaldzka – Cmentarna skoordynowanej z sygnalizacją na skrzyżowaniu Grodkowska – Grunwaldzka wraz z budową kanalizacji kablowej, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

163. Analiza techniczno – ruchowa trasy tramwajowej Miasteczko Wilanów – Metro Wilanowska – na zlecenie Ortus Cosulting.

162. Opracowanie dokumentacji projektowych z zakresu budowy akomodowanych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Łodzi [część IV – skrzyżowanie ulic Paderewskiego / Cieszkowskiego] , [część V – skrzyżowanie ulic Tomaszowska / Kolumny] – na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.

161. Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na dodatkowy pas ruchu dla prawoskrętu z ul. Polskiej w ul. Dąbrowskiego wraz z usunięciem wynikłych z tego kolizji, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

160. Studium ulic Wybrzeże Szczecińskie – Wybrzeże Helskie oraz ulic Nowo – Jagiellońskiej i Jagiellońskiej – na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy.

159. Zasady określania wskaźników parkingowych w planach miejscowych i dla inwestycji w Warszawie – na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy.

158. Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego chodnika wzdłuż ul. Pustej na odcinku od przystanku tramwajowego do ul. Bożeny, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

157. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót związanych z przebudową wiaduktu w ul. Hetmańskiej nad ul. Dolna Wilda wraz z przedmiotami robót, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

156. Raport o stanie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na sieciach dróg krajowych województwa wielkopolskiego za rok 2005 – na zlecenie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad / Oddział w Poznaniu.

155. Opracowanie programów akomodowanych i stałoczasowych włącznie z wdrożeniem w celu wprowadzenia koordynacji sygnalizacji na drodze krajowej nr 4 na 14 skrzyżowaniach, dla: Gmina Miasta Rzeszów.

154. Symulacja rozkładu ruchu w stanie istniejącym i docelowym w zasięgu istniejących i projektowanych tras mostowych w rejonie Ostrowa Tumskiego i Śródki w Poznaniu – na zlecenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

153. Opracowanie koncepcji budowy dróg i kanalizacji deszczowej na Os. Pożegowo, dla: Gmina Gostyń.

152. Badania ruchu tranzytowego i docelowo – źródłowego dla przebiegu drogi ekspresowej S5 w rejonie miasta Leszna – na zlecenie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad / Oddział w Poznaniu.

151. Zasady określania wskaźników parkingowych w planach miejscowych i dla inwestycji w Gdyni, dla: Gmina Gdynia – Urząd Miasta Gdyni.

150. System zarządzania ruchem drogowym w Toruniu, dla: Gmina Miasta Toruń.

149. Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób, dla: Miasto Poznań.

148. Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie części ruchowej na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu: Al. Niepodległości – Mieszka I, dla: Gmina Miasta Rzeszów.

147. Studium Wykonalności dla projektu ” Modernizacja ul. Szosa Lubicka w Toruniu na odcinku od ul. Olsztyńskiej do węzła autostradowego Lubicz, zadanie I od skrzyżowania z ul. Olsztyńską do Strugi Lubickiej” – na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.

146. Badanie i ocena jakości i efektywności komunikacji miejskiej w Poznaniu, dla: Miasto Poznań.

Biuro Inżynierii Transportu al. Niepodległości 39, skrytka pocztowa 21, 61-714 Poznań