2007

2007

187. Projekt budowlano – wykonawczy centrum logistycznego we Wrześni Obłaczkowie w zakresie robót drogowych: dróg wewnętrznych, parkingu, podłączenia do drogi publicznej – ronda, bez kosztorysów i przedmiaru, wraz z docelową organizacją ruchu – na zlecenie ETC Polska Sp. z o.o. o European Transportation Consultancy.

186. Studium Wykonalności dla projektu Szybkiej Kolei Metropolitarnej w obszarze metropolitarnym bydgosko – toruńskim „BitCity”, dla: Województwo Kujawsko – Pomorskie.

185. Studium Wykonalności dla realizacji zadań:a)Budowa zintegrowanego węzła transportowego Węzeł Wschodni w Bydgoszczy;b)Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon w Bydgoszczy wraz z zakupem taboru; dla: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

184. Uwarunkowania komunikacyjne obsługi obszaru śródmiejskiego Warszawy, dla: Miasta Stołecznego Warszawa.

183. Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów pasażerskich dla miasta Torunia na 2007 r. i modele ruchu dla miasta Torunia do roku 2025, dla: Gmina Miasta Toruń.

182. Analiza dotychczasowych opracowań dotyczących koncepcji przebudowy układu komunikacyjnego w m. Brodnica do roku 2030 autorstwa Fundacji „Rozwój ATR” oraz sformułowanie wniosków dotyczących optymalnego harmonogramu rozwoju sieci drogowo – ulicznej w m. Brodnica, dla: Gmina Miasta Brodnica.

181. Prognoza ruchu samochodowego w projektowanym układzie drogowym w „Studium” oraz rozwiązaniu alternatywnym układu sieci dróg, dla: Gmina Dopiewo.

180. Badanie i ocena jakości i efektywności komunikacji miejskiej w Poznaniu, dla: Miasto Poznań.

179. Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób, dla: Miasto Poznań.

178. Komputerowy system analiz funkcjonowania oraz rozbudowy sieci transportowych VISUM – aktualizacja oprogramowania oraz aktualizacja i rozbudowa modelu sieci transportowej Katowic, z uwzględnieniem planowanych zamierzeń inwestycyjnych, dla: Miasta Katowic.

Biuro Inżynierii Transportu al. Niepodległości 39, skrytka pocztowa 21, 61-714 Poznań