2010

2010

270. Badania i oceny jakości i efektywności komunikacji miejskiej w Poznaniu dla: Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

269. Opracowanie dokumentacji dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Rycerska – Grunwaldzka i Ostroroga – Grunwaldzka w Poznaniu dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

268. Opracowanie pod nazwą „Wielowariantowa koncepcja uruchomienia linii tramwajowej „Centrum”, przebiegającej w rejonie parkingów buforowych w Poznaniu” Zarządu Transportu Miejskiego w Poznania.

267. Opracowanie „Analizy ruchu na planowanych dwóch wiaduktach nad linią kolejową Poznań – Berlin oraz układzie komunikacyjnym w rejonie osiedla Kwiatowego w Poznaniu oraz w Plewiskach” dla: Urzędu Miasta Poznania.

266. Wykonanie prognozy natężenia ruchu drogowego na skrzyżowaniu Wrzesińska – Warszawska – Witkowska – Składowa oraz na wiadukcie na ul. Warszawskiej w Gnieźnie po uruchomieniu planowanej inwestycji „CH Galeria Chrobrego” dla: Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowo – Handlowego „ELKARD”.

265. Projekt specyfikacji technicznych – szczegółowych wymagań technicznych dla Projektu System Zarządzania Ruchem w Szczecinie. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zgodnie z warunkami FIDIC dla trybu zaprojektuj i wybuduj System Zarządzania Ruchem. Wykonanie Systemu Zarządzania Ruchem dla trybu zaprojektuj i wybuduj dla: Miasta Szczecin.

264. Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pn. „Wykonanie prac projektowych dla ul. Ptasiej, Wałbrzyskiej, Marcelińskiej, Miczurina w Poznaniu” dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

263. Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie dla: Urzędu Miasta Olsztyn.

262. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad zadaniem: Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z portem lotniczym – etap I we Wrocławiu dla: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

261. Wykonanie prognoz ruchowych dla wariantów rozwiązań układu komunikacyjnego w otoczeniu planowanego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego Poznań Główny dla: Scott Wilson

260. Analiza i oszacowanie optymalnej długości odcinka drogi płatnej dla polskiego krajowego systemu poboru opłat dla: Kapsch Telematic Services Sp. z o.o.

259. Wykonanie pomiarów wskaźników rezultatu i oddziaływania dla projektu pt.”Remont i przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu na odcinku od wiaduktu Górczyńskiego do ul. Rawickiej” (SPOT/2.2/126/05) dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

258. Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Grochowska – Rycerska z przedmiarem, kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

257. Wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu na drogach wojewódzkich województwa wielkopolskiego w 2010 roku na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie dla: Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

256. Wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu na drogach wojewódzkich województwa wielkopolskiego w 2010 roku na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w N.Tomyślu dla: Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

255. Badania i oceny jakości i efektywności komunikacji miejskiej w Poznaniu dla: Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

254. Wykonanie pomiarów natężenia ruchu wraz z pomiarem średniego czasu przejazdu między dwoma punktami w ulicy Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasinie w ramach realizacji zadania „Przebudowa nawierzchni ulicy Wrzesińskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” dla: Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.

253. Wykonanie prognozy natężenia ruchu w ramach realizacji zadania „Przebudowa nawierzchni ulicy Wrzesińskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” dla: Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.

252. Wykonanie ręcznego pomiaru ruchu w ramach GPR 2010 na sieci dróg wojewódzkich z podziałem na 7 zadań. Zadanie nr 7 – RDW Stargard Szczeciński dla: Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

251. Wykonanie ręcznego pomiaru ruchu w ramach GPR 2010 na sieci dróg wojewódzkich z podziałem na 7 zadań. Zadanie nr 5 – RDW Koszalin dla: Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

250. Wykonanie ręcznego pomiaru ruchu w ramach GPR 2010 na sieci dróg wojewódzkich z podziałem na 7 zadań. Zadanie nr 3 – RDW Drawsko Pomorskie dla: Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

249. Wykonanie ręcznego pomiaru ruchu w ramach GPR 2010 na sieci dróg wojewódzkich z podziałem na 7 zadań. Zadanie nr 2 – RDW Chojna dla: Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

248. Opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności projektu Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy dla: Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

247. Opracowanie aktualizacji badań symulacyjnych ruchu samochodowego i transportu zbiorowego w związku ze zmianami założeń w harmonogramie rozwoju sieci drogowo – ulicznej miasta Bydgoszczy dla: Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.

246. Wykonanie specyfikacji dla postępowania na wybór Inżyniera Kontraktu dla inwestycji System ITS dla miasta Poznania planowanego do realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

245. Wykonanie dokumentacji dla modernizacji skrzyżowania al. Niepodległości z ul. Solną obejmującej projekt budowlano – wykonawczy dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

Biuro Inżynierii Transportu al. Niepodległości 39, skrytka pocztowa 21, 61-714 Poznań