RODO

RODO

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Inżynierii Transportu – Pracownie Projektowe Cejrowski & Krych sp.j. z siedzibą w Poznaniu, os. Orła Białego 74/117, 61-251.
2. W sprawie ochrony danych można się kontaktować poprzez e-mail: bit@bit-poznan.com.pl lub pisemnie na adres: al. Niepodległości 39, 61-714 Poznań.
3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora, w zależności od rodzaju współpracy, mogą obejmować: imię i nazwisko, numer PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania i zameldowania, zakład pracy, stanowisko służbowe, służbowe dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu) oraz dane zawarte w dokumentach potwierdzających uprawnienia lub doświadczenie zawodowe i zostały mu udostępnione bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą lub przez Pani / Pana pracodawcę lub podmiot, z którym Pani / Pan współpracuje, realizując na rzecz Administratora określone usługi, dostawy lub inne zobowiązania wynikające z zawartych umów.
4. Administrator przetwarza Pani / Pana dane zgodnie z postanowieniami RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO, w jednym lub w kilku z poniżej określonych celów:

a) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym w celach finansowo – księgowych i archiwizacji,

b) wykonanie umowy lub nawiązanie stosunków biznesowych przed jej zawarciem,

c) realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności takich jak:

umożliwienie prawidłowej realizacji umowy, w tym sprawnej komunikacji pomiędzy osobami dedykowanymi do realizacji zawartych umów,

ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami,

weryfikacja kontrahentów, w tym zapobieganie oszustwom.

5. Posiada Pani / Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach i w granicach określonych w rozdziale 3 RODO.
6. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
7. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub podjęcia współpracy.
10. Odbiorcami Pani / Pana danych będą podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Biuro Inżynierii Transportu al. Niepodległości 39, skrytka pocztowa 21, 61-714 Poznań