2011

2011

296. Analizy mikrosymulacyjne warunków ruchu samochodowego na układzie komunikacyjnym w związku z uruchomieniem Centrum Handlowego Łacina / UZUPEŁNIENIE dla: Tebodin Poland Sp. z o.o.

295. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z budową ul. Węgorka, według opracowanej przez siebie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

294. Wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Bożydara na odcinku od ul. Dzięgielowej do ul. Naramowickiej dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

293. „Opracowanie koncepcji zintegrowanego systemu publicznego transportu zbiorowego w osi komunikacyjnej Poznań – Murowana Goślina – Wągrowiec – Gołańcz” dla: Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „KOMUNIKACJA”.

292. „Analiza funkcjonalna dla Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem w Katowicach, z uwzględnieniem funkcji metropolitarnej miasta Katowice” dla: Urzędu Miasta Katowice, Wydział Rozwoju Miasta.

291. Wykonanie analizy ruchu w Poznaniu dla: Poznań City Center I Sp. z o.o.

290. „Badanie udziału ruchu poszczególnych beneficjentów na projektowanym w ramach mpzp „Marcelin” układzie drogowym dla: Poznań Business Garden Sp. z o.o.

289. Przygotowanie mikrosymulacji (analiza ruchu) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu mieszkaniowego, kompleksu biurowego, hotelu wraz z usługami, garażami podziemnymi oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Starołęckiej/Hetmańskiej w Poznaniu; Opracowanie koncepcji drogowej ze stopniem uszczegółowienia na poziomie studium technicznego wraz z analizą kosztów w zakresie branży drogowej – etap 1 oraz wariant docelowy;
Przygotowanie uproszczonej wstępnej analizy branżowej (dla zaakceptowanej przez ZDM koncepcji) w zakresie pozostałej infrastruktury (np. torowiska tramwajowe, trakcja elektryczna czy ciepłociąg) wraz z uproszczoną analizą kosztów z wykorzystaniem konsultacji u projektantów branżowych. Opracowanie szczegółowej analizy branżowej z udziałem projektantów branżowych wraz z analizą kosztów dla: Starołęcka Sp. z o.o.

288. Wykonanie w ramach „Pomiaru Ruchu” bezpośrednich pomiarów ruchu na odcinkach pomiarowych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu dla: Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.

287. Wykonanie dokumentacji projektowej dla wykonania prawoskrętu z ul. Niestachowskiej w ul. Św. Wawrzyńca dla: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu.

286. Wykonanie aktualizacji Studium Wykonalności projektu „Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92) dla: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu.

285. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z budową ul. Ptasiej, Wałbrzyskiej, Marcelińskiej i Strzegomskiej, według opracowanej przez siebie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

284. Badanie jakości i efektywności komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych nocnych w Poznaniu dla: Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

283. Wykonanie zbiorczego opracowania, dotyczącego obsługi komunikacyjnej Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 dla miasta Poznania – „Mobility Concept” dla: Urzędu Miasta Poznania.

282. Opracowanie uzupełniające – analiza ruchu dla układu komunikacyjnego obsługującego projektowany obiekt Centrum Handlowego „Łacina” w Poznaniu oraz okoliczne obiekty wskazane w MPZP „Rataje – Łacina” część A dla: Tebodin Poland Sp. z o.o.

281. Wykonanie prac projektowych dla budowy wiaduktu drogowego nad linią kolejową Poznań – Kluczbork w ciągu ul. Starołęckiej, na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Św. Antoniego w Poznaniu dla: Egis Poland Sp. z o.o.

280. Pomiar natężenia ruchu drogowego na skrzyżowaniu dróg powiatowych z liniami kolejowymi dla: Zarządu Dróg Powiatowych w Brzegu.

279. Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej pn. „Parking na ok. 24 miejsca postojowe dla samochodów osobowych, zlokalizowanych na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3” dla: Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SP ZOZ.

278. Wykonanie pomiarów natężenia ruchu pojazdów w wybranych punktach miasta Poznania dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

277. Wykonanie projektu w organizacji ruchu w związku z planowanymi ograniczeniami dla ruchu samochodów ciężarowych ciężkich na estakadzie i wiadukcie w ciągu ul. Krzywoustego w Poznaniu dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

276. Opracowanie dokumentacji dla chodnika wzdłuż ul. Szczepankowo na odcinku od posesji nr 181 do 209 dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

275. Opracowanie dokumentacji dla chodnika i drogi rowerowej w ul. Leśnych Skrzatów dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

274. Opracowanie wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej dla rozbudowy skrzyżowania Niepodległości – Solna dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

273. Badania i oceny jakości i efektywności komunikacji miejskiej w Poznaniu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych miejskich oraz na liniach komunikacyjnych realizowanych w ramach porozumień międzygminnych dla: Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

272. Opracowanie studium przedinwestycyjnego dla modelowego powiązania regionalnego portu lotniczego transportem szynowym z regionem, na przykładzie połączenia z/do Portu Lotniczego Poznań – Ławica dla: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

271. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad zadaniem: Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z portem lotniczym – etap I we Wrocławiu dla: Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o.

Biuro Inżynierii Transportu al. Niepodległości 39, skrytka pocztowa 21, 61-714 Poznań