2017

2017

417. Określenie algorytmu postępowania przy badaniach ruchowych w tzw. małych przebudowach, rozumianych jako zmiany w organizacji ruchu samochodowego obejmujących nie więcej niż kilka skrzyżowań dla: Miasta Poznania, Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

416. Przeprowadzenie doraźnego pomiaru ruchu w celu dokonania analizy kosztów objazdu po zamknięciu mostu na Warcie w ciągu drogi krajowej nr 11w Obornikach Wlkp na czas prowadzenia prac remontowych dla: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu.

415. Wykonanie modelu ruchu dla układu komunikacyjnego nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi dla: Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.

414. Dostawa modułu do programu PTV VISUM, służącego do wykonywania analiz ruchu w modelu dynamicznym, na potrzeby projektu pt „Wpływ czasu i warunków eksploatacyjnych na trwałość i funkcjonalność elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego” dla: Politechniki Gdańskiej, Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.

413. Budowa i modernizacja wybranych stanowisk naukowo-badawczych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie dla: Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

412. Zakup oprogramowania służącego do mikrosymulacji inżynierii ruchu dla: ELDRO TECHNOLOGIE Sp. z o.o.

411. Studium wykonalności pn „Budowa systemu parkingów P&R w Poznaniu – etap III, dla: Urzędu Miasta Poznania.

410. Studium wykonalności pn „Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego w Poznaniu – dokumentacja studialna” dla: Miasta Poznania, Poznańskich Inwestycji Miejskich Sp. z o.o.

409. Wykonanie studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dla: Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

408. Opracowanie modelu ruchu w rejonie Piotrowo w Poznaniu, w wybranych wariantach organizacji ruchu na ul. Piotrowo i Berdychowo” dla: Politechniki Poznańskiej.

407. Wykonanie analizy koncepcyjnej odnośnie możliwości zwiększenia dostępności do sieci tramwajowej Miasta Poznania, dla: Miasta Poznania, Wydziału Transportu i Zieleni.

406. Szkolenie z podstaw obsługi programu VISUM oraz programu VISSIM dla: Politechniki Lubelskiej.

405. Opracowanie wielowariantowej koncepcji uspokojonego ruchu na Osiedlu Jeżyce w Poznaniu dla: Poznania, Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

404. Przebudowa ul. Lutyckiej w ciągu DK 92 pomiędzy węzłami „Podolany” i „Koszalińska” wraz z budową przedłużenia al. Solidarności dla: Miasta Poznania, Poznańskich Inwestycji Miejskich Sp. z o.o.

403. Wykonanie symulacji komputerowej ruchu drogowego na rondzie Kaponiera, skrzyżowaniu ulic Bukowskiej i Roosvelta oraz moście Teatralnym – aktualizacja symulacji w oparciu o natężenia ruchu z roku 2017, dla: Miasta Poznania, Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

402. Opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Niepodległości – Libelta dla: Miasta Poznania, Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

401. Wykonanie koncepcji, a następnie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Solnej, Nowowiejskiego i al. Niepodległości w Poznaniu dla: Miasta Poznania, Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

400. Wykonanie koncepcji, analizy, a następnie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu Dąbrowskiego – Przybyszewskiego – Żeromskiego w Poznaniu dla: Miasta Poznania, Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

399. Wykonanie projektu budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Zamenhoffa – Obrzyca w Poznaniu dla: Miasta Poznania, Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

Biuro Inżynierii Transportu al. Niepodległości 39, skrytka pocztowa 21, 61-714 Poznań