2016

2016

398. Opracowanie Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa trasy tramwajowej na Naramowice etap I” dla: Miasta Poznania, Poznańskich Inwestycji Miejskich Sp. z o.o.

397. Dostawa oprogramowania do modelowania i prognozowania ruchu na poziomie mikroskopowym oraz makroskopowym na potrzeby projektu pt. „Nowoczesne metody obliczania przepustowości i oceny warunków ruchu dla dróg poza aglomeracjami miejskimi, w tym dla dróg szybkiego ruchu” dla: Politechniki Gdańskiej, Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.

396. Symulacja komputerowa ruchu drogowego dla wyznaczania buspasów na alei Niepodległości wraz z analizą zasadności dla: Miasta Poznania, Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

395. Zakup programu komputerowego wspierającego modelowanie, prognozowanie i analizowanie ruchu dla: Urzędu Miasta Katowice.

394. Dostawa oprogramowania PTV Vision – Transport Planning oraz udzielenia 1 licencji dla oprogramowania PTV Vision – Transport Planning, dla: Miasta Bielska-Białej, Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.

393. Opracowanie Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” dla: Miasta Poznania, Poznańskich Inwestycji Miejskich Sp. z o.o.

392. Przeprowadzenie badania oraz opracowanie na podstawie wyników badania raportu nt. wykorzystania miejsc parkingowych na trzech obszarach śródmieścia Poznania: ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Prusa do ul. Roosevelta, okolic placu Bernardyńskiego i okolic placu Wielkopolskiego, dla: Miasta Poznania.

391. Studium wykonalności dla zadania: Budowa systemu parkingów P&R w Poznaniu – etap I, dla: Miasta Poznania, Poznańskich Inwestycji Miejskich Sp. z o.o.

390. Opracowanie modeli prognostycznych dla miasta Białegostoku dla: Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

389. W ramach zadania pn. „Budowa odcinka nowej trasy tramwajowej od Ronda Żegrze do pętli „Falista” wraz z rozbudową układu drogowego” zobowiązuje się do wykonania kompleksowych prac projektowych w zakresie wykonania projektów organizacji ruchu i sterowania, projektów elektrycznych dla sygnalizacji świetlnych, prognoz ruchu i wykonanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji, dla: Biura Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o.

388. Dostawa oprogramowania PTV VISUM oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi programu dla: Collect Consulting S.A. w Katowicach.

387. Analiza możliwości rozbudowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem w Warszawie dla: Miasta Stołecznego Warszawy, Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.

386. Opracowanie Raportu z osiągnięcia wskaźników rezultatu projektu „Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwajowego” dla: Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu Sp. z o.o.

385. Wykonanie opracowania obejmującego wykonanie komputerowej analizy symulacyjnej układu drogowego w rejonie skrzyżowania ulic P. Ściegiennego i Promienistej dla: Miasta Poznania, Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

384. Zakup usług subskrypcji/wsparcia/gwarancji producentów urządzeń i oprogramowania – Gmina Miasto Rzeszów – Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie – usługa nr III – Przedłużenie umowy utrzymaniowej dla oprogramowania PTV, dla: Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie.

383. Analiza symulacyjna dla dwóch skrzyżowań oraz dwóch jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 196 na terenie gminy Czerwonak dla: Miasta Poznania, Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

382. Wykonanie studium wykonalności projektu „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu” dla: Miasta Poznania, Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

381. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla strefy „TEMPO 30” etap 2,3 i 4 w centrum Poznania dla: Miasta Poznania, Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

380. Opracowanie dokumentacji projektowej organizacji ruchu dla zadania „TEMPO 30”. Obszar obejmujący ulice 27 Grudnia i Plac Wolności. Dla: Miasta Poznania, Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

379. Opracowanie projektu poszerzenia chodnika po wschodniej stronie ulicy Półwiejskiej na odcinku od ul. Królowej Jadwigi do ul. Krakowskiej wraz ze skrzyżowaniem ul. Półwiejskiej z ulicą Krakowską w Poznaniu wraz z odwodnieniem i oświetleniem dla: Miasta Poznania, Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

Biuro Inżynierii Transportu al. Niepodległości 39, skrytka pocztowa 21, 61-714 Poznań