2013

2013

347. Wykonanie projektów organizacji ruchu i dokumentacji ruchowej (programów sterowników sygnalizacji świetlnej) dla wszystkich sygnalizacji świetlnych, w całym obszarze objętym Projektem ITS dla: Siemens Sp. z o.o. w Warszawie.

346. Opracowanie aktualizacji danych o natężeniu ruchu na 4 obszarach położonych na terenie Polski tj. Warszawa, Górnośląski Okręg Przemysłowy z Rybnickim Okręgiem Węglowym włącznie, Wrocław, Poznań, eksportu danych z tych obszarów do formatu Nafteq oraz przeprowadzenia testu modelu ruchu pieszego dla Warszawy, dla: Instytutu Badań Outdooru IBO Sp. z o.o. w Warszawie.

345. Opracowanie aktualizacji danych o natężeniu ruchu dla miasta Łodzi wraz z eksportem danych do formatu Nafteq dla: Instytutu Badań Outdooru IBO Sp. z o.o. w Warszawie.

344. Opracowanie aktualizacji danych o natężeniu ruchu dla miast: Trójmiasto, Kraków, Szczecin i Bydgoszcz wraz z eksportem danych do formatu Nafteq dla: Instytutu Badań Outdooru IBO Sp. z o.o. w Warszawie.

343. Opracowanie aktualizacji danych o natężeniu ruchu dla miasta Lublin wraz z eksportem danych do formatu Nafteq dla: Instytutu Badań Outdooru IBO Sp. z o.o. w Warszawie.

342. Opracowanie aktualizacji danych o natężeniu ruchu dla aglomeracji warszawskiej z włączeniem miasta Warszawy wraz z eksportem danych do formatu Nafteq dla: Instytutu Badań Outdooru IBO Sp. z o.o. w Warszawie.

341. Opracowanie raportu z osiągnięcia wskaźników rezultatu projektu „Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwajowego” dla: Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu Sp. z o.o.

340. Dostawa i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania wraz z osprzętem (oprogramowania laboratoryjnego) na potrzeby projektu „SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług” dla: Uniwersytetu Szczecińskiego.

339. Opracowanie aktualizacji dokumentacji dla modernizacji skrzyżowania al. Niepodległości z ul. Solną w zakresie aktualizacji mapy i uzgodnień dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

338. „Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej” dla: Miasta Poznania.

337. Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, przedmiaru robót-oferta dla przebudowy drogi obejmujący budowę przystanku tramwajowego typu wiedeńskiego w ulicy Gwarnej w Poznaniu dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

336. Projekty koncepcyjne dla strefy „Tempo 30” w centrum Poznania dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

335. Wykonanie symulacji ruchu i analizy potencjału w ramach opracowania pn: Aktualizacji projektu koncepcyjnego układu drogowego obsługującego centrum handlowe Auchan w Gdyni przy ul. Morskiej w Gdyni dla: Tebodin Poland Sp. z o.o. w Warszawie.

334. Opracowanie projektów dla zadania „Wprowadzenie usprawnień dla komunikacji publicznej na wybranych skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną w Poznaniu – Centrum (4 sygnalizacje)” dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

333. Przeniesienie własności i dostarczenie Zamawiającemu nośników zawierających program PTV Vissim Control (VC) z licencją producenta dla: dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

332. Aktualizacja projektu organizacji ruchu na czas budowy (Tom PW/ORD) oraz kosztorysów inwestorskich dla kolektora ogólnospławnego w al. Niepodległości w Poznaniu (tom KJ/EL-2, KJ/ORD) dla: „AQUA” S.A. w Poznaniu.

331. Opracowanie dokumentacji dla ul. Jasna Rola na odcinku od ul. Naramowickiej do ul. Błażeja dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

330. Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego pakietu oprogramowania do Laboratorium WSEI, Pozycja 2 – LICENCJA PAKIETU VISSIM WERSJA Z MODUŁAMI (1 licencja), Pozycja 3 – LICENCJA PAKIETU VISUM Z MODUŁAMI (1 licencja) dla: Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

329. Dokumentacja projektowa koncepcji systemu preselekcji wagowej pojazdów dla miasta Poznania, dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

328. „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Torunia” poprzez aktualizację „Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego dla Miasta Torunia na lata 2009-2015” dla: Gminy Miasta Toruń.

327. Dokumentacja dla budowy ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Literackiej na odcinku od ul. Koszalińskiej do ulicy Wergiliusza w Poznaniu dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

326. Dokumentacja dla budowy zatoki autobusowej w ulicy Literackiej przy skrzyżowaniu ul. Safoni-Wergiliusza w Poznaniu dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

325. Recenzja opracowania pn: „Projekt planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Śląskiego” dla: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

324. Badania i oceny jakości i efektywności komunikacji miejskiej w Poznaniu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych realizowanych w ramach porozumień międzygminnych dla: Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

323. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, przedmiaru robót-oferta dla budowy chodnika, zatoki autobusowej, przebudowy rowów umożliwiającej usytuowanie chodnika po północnej stronie ulicy Głuszyna na odcinku od posesji nr 125 w ul. Głuszyna do ul. Babickiej w Poznaniu dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

322. Dokumentacja projektowa projektów koncepcyjnych z analizą wariantową organizacji ruchu i sterowania sygnalizacją wraz z symulacją na skrzyżowaniach Rondo Kaponiera i Bukowska – Roosevelta w Poznaniu dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

321. Analiza symulacyjna przeprowadzenia dróg rowerowych na Rondzie Kaponiera w stosunku do opracowania analizy przeprowadzenia dróg rowerowych wykonanej przez Politechnikę Krakowską z uwzględnieniem innych uczestników ruchu dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

320. Dokumentacja dla przebudowy ul. K. Ignacego Posadzego obejmującej projekt budowlano-wykonawczy w zakresie projekt branży drogowej z odwodnieniem, projekt branży elektrycznej-oświetlenie oraz przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

319. Wykonanie Materiałów do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, kompleksowego Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego i Materiałów Przetargowych dla przedsięwzięcia: Dobudowa trzeciego pasa ruchu oraz wzmocnienia konstrukcji nawierzchni autostrady A2 na odcinku od węzła „Poznań Zachód” do węzła „Poznań Krzesiny” w zakresie prognozy ruchu i projektu organizacji ruchu, dla: Autostrada D/C Sp. z o.o. w Poznaniu.

318. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z budową prawoskrętu z ul. Niestachowskiej w ul. Św. Wawrzyńca, wg opracowanej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

317. Analiza porównawcza dwóch koncepcji przebudowy skrzyżowania ul. Wrocławskiej i ul. Sienkiewicza w Zielonej Górze dla: ViaSTRADA Stanisław Frankowski z siedzibą w Tarnowie Podgórnym.

316. Opracowanie uzasadnienia do wniosku w sprawie zachowania kategorii drogi krajowej dla fragmentu ul. Głogowskiej w Poznaniu dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

315. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót – oferta dla budowy zatoki postojowej z montażem wagi samochodowej do ważenia pojazdów w ruchu na istniejącym pasie jezdni południowej ul. Dąbrowskiego na odcinku od posesji nr 458 ul. Dąbrowskiego do wiaduktu ul. Santockiej w Poznaniu dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

314. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót – oferta dla montażu wagi samochodowej do ważenia pojazdów w ruchu na istniejącym pasie jezdni wschodniej ul. Bałtyckiej na odcinku od węzła Antoninek do wysokości ul. Leśnej w Poznaniu dla: Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

313. Budowa systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym dla miasta Rzeszowa dla: Siemens Sp. z o.o.

Biuro Inżynierii Transportu al. Niepodległości 39, skrytka pocztowa 21, 61-714 Poznań